school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 327 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63987
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
1.2. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, asmens duomenų apsaugą, socialinę rūpybą, civilinę teisę, darbo teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, pirminę teisinę pagalbą, visas savivaldybės institucijų veiklai priskirtas sritis, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus teismams Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vardu;
2.2. įsiteisėjusius teismų sprendimus, nutartis ir nutarimus perduoda vykdyti pagal kompetenciją kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams;
2.3. Savivaldybės administracijos direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja Savivaldybei ar Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
2.4. padeda Skyriaus vedėjui: atlikti Savivaldybės administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka; rengti Savivaldybės administracijos institucinių, taip pat šakinių kovos su korupcija programų projektus ir jų pakeitimo projektus; teikti informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius Savivaldybės administracijoje (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais); analizuoti ir, jeigu reikia, suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi paviešinti kitiems įstaigos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus; teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Savivaldybės administracijos veiklos srityje, kad Savivaldybės administracijoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų; bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę; atliekti kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu įstaigoje susijusią veiklą;
2.5. vykdo Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, numatytas Reglamente (ES) 2016/679;
2.6. atlieka Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ir jos padalinių sudaromų sutarčių, išskyrus sutartis sudaromas atlikus viešųjų pirkimų procedūras, teisinį įvertinimą – atitikimą Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos taisyklėms (pažymint dokumentus suderinimo žyma; II PL);
2.7. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams specialistų, kuriems pavesta ši funkcija, atostogų, ligos, komandiruočių metu ar kitais atvejais jiems negalint eiti pareigų. Tvirtina dokumentų, reikalingų siunčiant asmenį antrinei teisinei pagalbai, kopijas ir išrašus (I PL);
2.8. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe;
2.9. konsultuoja Savivaldybės merą, tarybos narius, administracijos tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, jiems vykdant savo funkcijas;
2.10. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.11. padeda Skyriaus vedėjui rengti Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją bei užtikrinti priimtų sprendimų įgyvendinimą;
2.12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
2.13. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas funkcijoms atlikti;
2.14. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.15. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Šiame pareigybės aprašyme vartojami sutrumpinimai:
PL – pavadavimo lygis;
I PL - aukščiausias pavadavimo lygis. Funkcija, vykdoma pagrindinio vykdytojo atostogų, ligos, komandiruočių, kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
II ir žemesnių PL funkcijos, vykdomos pagrindinio vykdytojo ir aukštesnio/aukštesnių PL funkcijas atliekančio/atliekančių specialisto/specialistų atostogų, ligos, komandiruočių, kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041