school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 327 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43563
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų personalo administravimo arba teisinio darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo, civilinę, administracinę teisės, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
2.1. administruoja Veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą (Administracijos personalo vertinimo rodiklius) (QPR);
2.2. atlieka darbo sutarčių administravimo kontrolę: tikrina, ar tinkamai pildomos darbo sutartys, laiku daromi darbo sutarčių pakeitimų ir papildymų įrašai;
2.3. atstovauja Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai teisminėse institucijose bylose, susijusiose su personalo reikalais;
2.4. dalyvauja atliekant arba atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus;
2.5. dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos seniūnijų nuostatus;
2.6. konsultuoja klausimais, susijusiais su Savivaldybės įstaigų vadovų darbo santykiais;
2.7. koordinuoja Savivaldybės administracijoje studentų atliekamą darbo praktiką;
2.8. nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.9. organizuoja konkursus į Savivaldybės įstaigų vadovų pareigas;
2.10. organizuoja Savivaldybės įstaigų vadovų personalo reikalų tvarkymą;
2.11. organizuoja Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos vertinimą;
2.12. pildo, tvarko ir suveda reikiamus duomenis į Valstybės tarnautojų registrą (Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema). Sprendžia kitus klausimus, susijusius su Valstybės tarnautojų registro tvarkymu, duomenų apibendrinimu, informacijos teikimu ir pan.;
2.13. priima ir tvarko asmenų, siekiančių Savivaldybės įstaigų vadovų pareigų, konkursų dokumentaciją;
2.14. rengia, registruoja ir administruoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių projektuose dokumentus, susijusius su darbu projektuose (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, darbo sutartis ir kt.);
2.15. rengia Savivaldybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;
2.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus komandiruočių klausimais;
2.17. rengia su personalo tvarkymu susijusias pažymas bei kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams bei socialiniams klausimams spręsti;
2.18. savo parengtus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei mero potvarkius registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora";
2.19. tikrina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų parengtus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės mero potvarkių projektus, susijusius su personalo valdymo, atostogų, komandiruočių klausimais, t. y. ar kompetentingai institucijai teikiamas projektas, ar yra nuoroda į atitinkamą klausimą reglamentuojantį teisės aktą, ar teisingai pritaikytas teisės aktas (pažymint suderinimo žyma). Netikrina ir nevertina faktinio projekto pagrindimo, projekto tikslingumo, naudingumo, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių laikymosi, ar tinkamai įvykdytos procesinės teisės normos, reikalingos projekto priėmimui;
2.20. tvirtina dokumentų, susijusių su personalo tvarkymu, kopijas;
2.21. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;
2.22. atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo (I PL);
2.23. dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos skyrių nuostatus (I PL);
2.24. formuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Savivaldybės įstaigų vadovų asmens bylas (I PL);
2.25. kartu su Savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais atlieka Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų funkcijų ir darbuotojų pareigybių aprašymų analizę bei pagal savo kompetenciją teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo (I PL);
2.26. komplektuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Savivaldybės mero potvarkius personalo ir atostogų klausimais, juos įteikia vykdytojams, supažindina su jais reikiamus darbuotojus (I PL);
2.27. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įmonių, biudžetinių, viešųjų įstaigų, kurios gauna lėšų iš Savivaldybės biudžeto, vadovus, turinčius administravimo įgaliojimus, bei akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų, vadovus bei jų pavaduotojus, Savivaldybės tarybos narius privačių interesų deklaracijų pildymo klausimais (I PL);
2.28. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus atostogų suteikimo klausimais, konsultuoja atostogų Savivaldybės įstaigų vadovams suteikimo klausimais (I PL);
2.29. konsultuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, personalo tvarkymo bei valdymo klausimais (I PL);
2.30. organizuoja konkursus į valstybės tarnybą (I PL);
2.31. organizuoja personalo reikalų tvarkymą Savivaldybės administracijoje (I PL);
2.32. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, vertinimo komisijų darbą, sudarymą ir pakeitimą (I PL);
2.33. pildo Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (išskyrus Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus automobilių vairuotojų) darbo laiko apskaitos žiniaraščius (I PL);
2.34. planuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą (I PL);
2.35. priima ir tvarko asmenų, siekiančių pareigų valstybės tarnyboje, konkursų dokumentaciją (I PL);
2.36. rengia ataskaitas, kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją personalo klausimais ir teikia jas kitoms institucijoms (I PL);
2.37. rengia pareigų, kurias einantys Savivaldybės administracijos darbuotojai ir valstybės tarnautojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui (I PL);
2.38. rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų kasmetinių atostogų grafikus (I PL);
2.39. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus atostogų klausimais (I PL);
2.40. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus personalo bei veiklos klausimais, susijusiais su personalo valdymu bei tvarkymu, teikia derinti atsakingiems asmenims pagal jų kompetenciją (I PL);
2.41. užpildytus žiniaraščius kas mėnesį pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui (I PL);
2.42. veda duomenis apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogas į kompiuterizuotą buhalterinės apskaitos programą „Stekas" (I PL);
2.43. informuoja Savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už informacijos publikavimą Savivaldybės interneto svetainėje, apie pasikeitusią informaciją personalo klausimais; (II PL)
2.44. kiekvieno mėnesio pabaigoje daro Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų personalo klausimais kopijas ir teikia jas Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai (II PL);
2.45. pildo ir teikia elektronines SODRA pranešimų formas apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į darbą (1 SD), suteiktas tėvystės, vaiko priežiūros atostogas (9SD) ir nedraudiminius laikotarpius (12 SD) (II PL);
2.46. pildo, tvarko, registruoja ir saugo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo dokumentaciją (II PL);
2.47. registruoja ir pildo darbuotojų darbo sutartis, atlieka jų pakeitimus, papildymus, teikia pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui ir darbuotojams (II PL);
2.48. registruoja ir pildo Savivaldybės administracijos darbuotojų bei Savivaldybės įstaigų vadovų darbo pažymėjimus, įteikia juos darbuotojams pasirašytinai (II PL);
2.49. ruošia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų metinių mokymo planų projektus (II PL);
2.50. Savivaldybės administracijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovams, asmenims, atsakingiems už darbo saugą, darbo priemonių išdavimą, prisijungimo prie programinių sistemų suteikimą, duomenų jose atnaujinimą ir pan., siunčia informacinį pranešimą apie naujai priimtus ir atleistus valstybės tarnautojus ir darbuotojus (II PL).


METINĖS UŽDUOTYS
1. Parengti Komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo projektą.
2. Suorganizuoti konkursus Utenos Aukštakalnio ir Utenos Krašuonos progimnazijų direktorių pareigoms eiti.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041