school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 316 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48696
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAIS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. turėti praktinio darbo patirties viešojo administravimo srityje atliekant teisės aktų projektų analizę;
6.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, vaikų teisių apsaugą, socialinę rūpybą, civilinę teisę, darbo teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, pirminę teisinę pagalbą, visas savivaldybės institucijų veiklai priskirtas sritis, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pirminę teisinę pagalbą. Tvirtina dokumentų, reikalingų siunčiant asmenį antrinei teisinei pagalbai, kopijas ir išrašus;
7.2. atlieka Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ir jos padalinių sudaromų sutarčių teisinį įvertinimą, išskyrus sutartis, sudaromas atlikus viešųjų pirkimų procedūras - atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos taisyklėms (pažymint dokumentus suderinimo žyma);
7.3. atlieka Savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūras ir viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų atlikus viešųjų pirkimų procedūras, teisinį įvertinimą - atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos taisyklėms, specialistų, atliekančių šią funkciją, komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų (vizuojant dokumentus; I PL)";
7.4. taiso / tikslina teisės aktų peržiūros ataskaitas IPM formose, sutikrina duomenis bei pateikia ataskaitą Europos Komisijai;
7.5. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.6. rengia kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei atlieka kitas su korupcijos prevencija ir kontrolės priemonių įgyvendinimu susijusias funkcijas (specialistų, atliekančių šią funkciją, komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų; II PL);
7.7. tikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais projektus, remiantis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis - ar jie teikiami pagal kompetenciją, ar yra teisinga nuoroda į atitinkamą klausimą reglamentuojantį teisės aktą (specialistų, atliekančių šią funkciją, komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų; III PL). Netikrina ir nevertina faktinio projekto pagrindimo, projekto tikslingumo, naudingumo, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių laikymosi, ar tinkamai įvykdytos reikalingos procesinės teisės normos;
7.8. tikrina Savivaldybės tarybos sprendimų projektus šio pareigybės aprašymo 7.7 papunktyje nustatyta tvarka (specialistų, atliekančių šią funkciją, komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų; III PL);
7.9. Savivaldybės administracijos direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja Savivaldybę, Savivaldybės tarybą ar Savivaldybės administraciją teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose rengia atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus;
7.10. analizuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos parengtas ataskaitas apie antrinės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamas rekomendacijas bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl pirminės teisinės pagalbos Savivaldybėje organizavimo ir teikimo tobulinimo;
7.11. tikrina, ar vizuojamų teisės aktų projektų rengėjai atliko rengiamų projektų antikorupcinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.12. konsultuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, jiems vykdant savo funkcijas;
7.13. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.14. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.15. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.17. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
7.18.dalyvauja Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos veikloje;
7.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Išnagrinėti nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo pakeitimus, parengti ir išplatinti Utenos rajono savivaldybės gyventojams pranešimą apie valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją ir privalomąją mediaciją.
2. Parengti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo pakeitimo.
3. Parengti ne mažiau kaip 3 pareiškimus teismams dėl teismų sprendimų, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais peržiūrėjimo, ar globėjo (rūpintojo, turto administratoriaus) skyrimo/pakeitimo.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041