school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėjo pavaduotoja (civilinė metrikacija)
Adresas:
Utenio a. 4, 100 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61749
Mobilusis telefonas:
+370 686 33590
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinės būklės aktų registravimą, šeimos teisę, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vykdančių funkcijas civilinės būklės aktų registravimo srityje, darbą;
7.2. kontroliuoja, ar teisėtai ir laiku Skyriaus darbuotojai parengia civilinės būklės aktų (gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo, pavardės pakeitimo ir kt.) įrašus ir pasirašo juos bei išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus. Tikrina civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimo teisėtumą. Tvirtina išvadas vardo, pavardės, tautybės pakeitimui, gavus leidimą dėl pakeitimo iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atlieka kitas su tuo susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
7.3. išduoda Skyriaus darbuotojų parengtus civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus ir kitus dokumentus interesantams (santuokos, ištuokos ir kitais atvejais);
7.4. priima prašymus santuokoms sudaryti, patikrina priimamus dokumentus, šalina esamus neatitikimus, renka papildomą medžiagą, tikrina pateiktų faktų teisingumą. Pasirašo išankstinius santuokų registravimo grafikus;
7.5. organizuoja santuokos registravimo ceremonijas norinčių susituokti pasirinktose vietose, užtikrina, kad tai neprieštarautų viešajai tvarkai, gerai moralei ir nekeltų pavojaus žmonių sveikatai;
7.6. pasirašo pažymas, išduodamas Lietuvos Respublikos piliečių santuokų registracijai užsienyje. Pasirašo bažnyčioje apskaitytų santuokų įrašus ir pagal pageidavimą išduoda santuokos įrašus liudijančius išrašus;
7.7. bendradarbiauja su gydymo įstaigomis sprendžiant teisingą popierinių ir elektroninių medicininių mirties liudijimų, elektroninių gimimo liudijimų perdavimą Skyriui. Perduoda užsienyje mirusiųjų Lietuvos Respublikos piliečių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus Migracijos tarnybai;
7.8. kontroliuoja užsienio valstybių išduotų civilinės būklės akto išrašų, nuorašų, kurie pateikiami Skyriui, priėmimą, teisingą apskaitą;
7.9. tikrina Skyriaus darbuotojų parengtas išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo, pakeitimo, papildymo ir jas pasirašo;
7.10. atstovauja Skyrių civilinėse bylose dėl juridinių faktų, susijusių su civilinės būklės aktais, nustatymo ir kitais atvejais, kai teismo šalimi patrauktas Skyrius, rengia, pasirašo ir teikia teismams išvadas, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus;
7.11. apskaito valstybės rinkliavos surinkimą teisės aktų nustatyta tvarka, sprendžia atleidimo nuo valstybės rinkliavos klausimus, bendradarbiauja su banko įstaigomis, kuriose mokama rinkliava, esant neatitikimams suderina duomenis su valstybine mokesčių inspekcija, tarpininkauja sprendžiant pinigų grąžinimo ar permokos klausimus, užtikrina teisingą surinkto mokesčio panaudojimą;
7.12. organizuoja Skyriaus archyvo tvarkymą, užtikrina civilinės būklės aktų įrašų knygų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka, pasibaigus metams atsiskaito apskrities, Lietuvos valstybės istorijos bei Civilinės metrikacijos įstaigų dokumentų archyvams apie sudarytas naujas bylas, nuolat tikrina archyvinių bylų būklę. Pasirašo Skyriaus darbuotojų parengtas pažymas pagal archyvinių bylų duomenis;
7.13. pasirašo Skyriaus darbuotojų parengtas ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Gyventojų registro tarnybai, Higienos institutui, kitoms įstaigoms pagal pareikalavimą. Parengia metines ataskaitas apie civilinės būklės aktų įrašų registravimą ir teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriui. Apibendrina statistinius duomenis apie gimimus, santuokas, ištuokas, mirtis Utenos rajone, jų priežastis, teikia juos savivaldybės institucijoms, žiniasklaidai;
7.14. atlieka Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS) kontrolės funkcijas: paskirsto užduočių vykdytojus, tikrina užduočių teisingumą ir jas tvirtina, tvarko registracijos žurnalus;
7.15. siekdamas užtikrinti teisėtą asmens duomenų tvarkymą, koordinuoja renkamus, užrašomus, kaupiamus, saugomus ir naudojamus asmens duomenis, kontroliuoja jų apsaugą, tikslinį jų panaudojimą, tvarkymą;
7.16. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, organizacijomis, kitais Savivaldybės administracijos padaliniais Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.17. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus patalpų, kuriose vykdomos santuokos ceremonijos, remonto, planuojant lėšas iš valstybės biudžeto šiems reikalams;
7.18. rengia Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.19. konsultuoja asmenis visais savo kompetencijos klausimais, telefonu ir elektroniniu paštu atsako į paklausimus;
7.20. tvirtina dokumentų, reikalingų Skyriaus funkcijoms vykdyti, kopijas, nuorašus;
7.21. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.22. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS
1. Parengti ataskaitą apie civilinės būklės aktų įrašų registravimą 2020 m.;
2. Parengti informaciją spaudai apie civilinės būklės aktų registravimą 2020 m.;
3. Teikti informaciją Utenos rajono savivaldybės svetainei www.utena.lt apie sudarytus civilinės būklės akto įrašus bei su jais susijusias naujoves, gerinant gyventojų aptarnavimo kokybę.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041