school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėjas
Adresas:
Utenio a. 4, 302 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61617
Mobilusis telefonas:
+370 687 83919
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, civilinę teisę, darbo teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, pirminę, teisinę pagalbą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, greitai priimti sprendimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal Skyriaus nuostatus, jam vadovauja, paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja jų darbo drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai. Rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoti jų pakeitimus, papildymus;
7.2. atstovauja Savivaldybę bei Savivaldybės administraciją teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose bylose, kuriose atstovauti nepriskirta kitų Savivaldybės administracijos padalinių kompetencijai;
7.3. rengia ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus teismams Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vardu;
7.4. administruoja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos paskyras Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, teikia registruoti per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą gautus dokumentus, deleguoja bylas administruoti atsakingiems asmenims ir atšaukia bylų delegavimą;
7.5. įsiteisėjusius teismų sprendimus, nutartis ir nutarimus perduoda vykdyti pagal kompetenciją kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams specialistų, kuriems pavesta ši funkcija, atostogų, ligos, komandiruočių metu ar kitais atvejais jiems negalint eiti pareigų. Tvirtina dokumentų, reikalingų siunčiant asmenį antrinei teisinei pagalbai, kopijas ir išrašus (II PL);
7.7. tikrina Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, remiantis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis - ar jie teikiami pagal kompetenciją, ar yra teisinga nuoroda į atitinkamą klausimą reglamentuojantį teisės aktą (II PL). Netikrina ir nevertina faktinio projekto pagrindimo, projekto tikslingumo, naudingumo, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių laikymosi, ar tinkamai įvykdytos reikalingos procesinės teisės normos;
7.8. tikrina Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus šio pareigybės aprašymo 7.7 papunktyje nustatyta tvarka (II PL);
7.9. tikrina Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais projektus šio pareigybės aprašymo 7.7 papunktyje nustatyta tvarka (III PL);
7.10. atlieka Savivaldybės administracijos sutarčių, sudaromų atlikus viešųjų pirkimų procedūras, teisinį įvertinimą - atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos taisyklėms, specialistų, atliekančių šią funkciją, komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jiems negalint eiti pareigų (pažymint dokumentus vizavimo žyma; III PL);
7.11. rengia kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei atlieka kitas su korupcijos prevencija ir kontrolės priemonių įgyvendinimu susijusias funkcijas (III PL);
7.12. atlieka Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ir jos padalinių sudaromų sutarčių teisinį įvertinimą, išskyrus sutartis, sudaromas atlikus viešųjų pirkimų procedūras - atitikimą Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos taisyklėms (pažymint dokumentus vizavimo žyma; IV PL);
7.13. koordinuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą Savivaldybės gyventojams ir kontroliuoja, kaip teikiama pirminė teisinė pagalba;
7.14. pasirašo Skyriaus darbuotojų parengtus raštus ir kitus dokumentus, vizuoja visų Skyriuje parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, ataskaitas, informaciją, raštus, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, administracijos direktoriui projektus;
7.15. inicijuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.16. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
7.17. konsultuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos direktorių, valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, jiems vykdant savo funkcijas;
7.18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.19. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.20. tikrina, ar vizuojamų teisės aktų projektų rengėjai atliko rengiamų projektų antikorupcinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.21. užtikrina Skyriuje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.22. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.23. vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Finansų kontrolės taisykles;
7.24. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
7.25. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Parengti sprendimo projektą dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo;
2. Suorganizuoti Konstitucijos dienos paminėjimą Utenos rajono savivaldybėje;
3. Suorganizuoti Žmogaus teisių dienos paminėjimą Utenos rajono savivaldybėje;
4. Vadovauti studento praktikai ir parengti ataskaitą.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041