school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 303 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43529
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. turėti praktinio darbo patirties viešojo administravimo srityje atliekant teisės aktų projektų analizę;
6.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, civilinę teisę, darbo teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, pirminę teisinę pagalbą, visas savivaldybės institucijų veiklai priskirtas sritis, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą.
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, greitai priimti sprendimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais projektus, remiantis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis - ar jie teikiami pagal kompetenciją, ar yra teisinga nuoroda į atitinkamą klausimą reglamentuojantį teisės aktą. Netikrina ir nevertina faktinio projekto pagrindimo, projekto tikslingumo, naudingumo, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių laikymosi, ar tinkamai įvykdytos reikalingos procesinės teisės normos;
7.2. atlieka Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ir jos padalinių sudaromų sutarčių teisinį įvertinimą, išskyrus sutartis, sudaromas atlikus viešųjų pirkimų procedūras – atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos taisyklėms (pažymint dokumentus suderinimo žyma, I PL);
7.3. tikrina Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais projektus šio pareigybės aprašymo 7.1 papunktyje nustatyta tvarka (I PL);
7.4. tikrina Turto valdymo skyriaus bei Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus parengtus savivaldybės tarybos sprendimų projektus šio pareigybės aprašymo 7.1 papunktyje nustatyta tvarka.
7.5. tikrina Savivaldybės tarybos sprendimų projektus šio pareigybės aprašymo 7.1 papunktyje nustatyta tvarka (I PL);
7.6. rengia kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei atlieka kitas su korupcijos prevencija ir kontrolės priemonių įgyvendinimu susijusias funkcijas (IV PL);
7.7. rengia ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus teismams Savivaldybės ar Savivaldybės administracijos vardu;
7.8. įsiteisėjusius teismų sprendimus, nutartis ir nutarimus perduoda vykdyti pagal kompetenciją kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams;
7.9. Savivaldybės administracijos direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja Savivaldybę, Savivaldybės tarybą ar Savivaldybės administraciją teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
7.10. tikrina, ar derinamų teisės aktų projektų rengėjai atliko rengiamų projektų antikorupcinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.11. vizuoja architektūros ir teritorijų planavimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų rengtus raštus, teikiamus pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui
7.12. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe;
7.13. konsultuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, jiems vykdant savo funkcijas;
7.14. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.15. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.16. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.18. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
7.19. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Išnagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą naujausią praktiką dėl savivaldybės viešojo administravimo institucijų nesilaikymo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų ir pateikti išvadas Teritorijų planavimo ir statybos skyriui.

2. Atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, peržiūrėti ir parengti Dokumentų rengimo, registravimo ir valdymo tvarkos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-1118 „Dėl Dokumentų rengimo, registravimo ir valdymo tvarkos patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. AĮ-902 „Dėl Dokumentų rengimo, registravimo ir valdymo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, pakeitimo projektą.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041