school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 229 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64054
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

ŠVIETIMO, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis;
1.3. mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą;
1.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
1.6. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
1.7. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
1.8. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja ir prižiūri pradinį ugdymą Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose teisės aktų nustatyta tvarka:
2.1.1. teikia profesinę pagalbą pradinių klasių mokytojams, inicijuoja gerosios patirties sklaidą;
2.1.2. informuoja ir konsultuoja pradinio ugdymo įstaigas, tėvus pradinio ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
2.1.3. atlieka pradinio ugdymo stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, kaip organizuojamas pradinių ugdymo programų įgyvendinimas rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
2.2. koordinuoja ir prižiūri specialųjį ugdymą, psichologų ir socialinių pedagogų veiklą švietimo įstaigose teisės aktų nustatyta tvarka:
2.2.1. renka ir kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, integruotus į bendrojo ugdymo klases;
2.2.2. koordinuoja Utenos rajono specialiųjų pedagogų (logopedų, spec. pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų), mokytojų padėjėjų, psichologų ir socialinių pedagogų gerosios patirties sklaidą;
2.2.3. bendradarbiauja su švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijomis;
2.2.4. konsultuoja švietimo įstaigų direktoriaus pavaduotojus, atsakingus už specialųjį ugdymą, specialiuosius. pedagogus, mokytojus, psichologus, socialinius pedagogus, mokytojų padėjėjus, tėvus specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracijos klausimais, supažindina su jų darbo naujovėmis, skleidžia gerąją darbo patirtį;
2.2.5. atlieka specialiojo ugdymo stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, kaip švietimo įstaigos sudaro ugdymo sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams integruotis į bendrojo ugdymo klases, diferencijuojant ugdymo turinį, metodus, priemones, sudarant pritaikytas, individualizuotas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas;
2.2.6. koordinuoja socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo programų įgyvendinimą;
2.3. koordinuoja dorinio ugdymo (tikyba ir etika) mokymą Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose:
2.3.1. renka ir kaupia duomenis apie tikybos ir etikos mokytojus;
2.3.2. teikia profesinę pagalbą bendrojo ugdymo mokyklų tikybos ir etikos mokytojams, numatant gerosios patirties sklaidą;
2.3.3. bendradarbiauja su Utenos dekanato kunigais, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijų katechetikos centrais tikybos dėstymo klausimais;
2.3.4. atlieka dorinio ugdymo stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, kaip organizuojamas tikybos ir etikos programų įgyvendinimas rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
2.4. koordinuoja meninio ugdymo (dailė, muzika, choreografija) mokymą rajono bendrojo ugdymo mokyklose:
2.4.1. teikia profesinę pagalbą bendrojo ugdymo mokyklų menų mokytojams, numatant gerosios patirties sklaidą;
2.4.2. atlieka meninio ugdymo stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, kaip organizuojamas meninio ugdymo programų įgyvendinimas rajono bendrojo ugdymo mokyklose; perduoda duomenis apie būsimus pirmokus ir penktokus atitinkamoms bendrojo ugdymo mokykloms;
2.5. koordinuoja ir dalyvauja organizuojant pradinio, dorinio ir meninio ugdymo rajonines mokinių olimpiadas, konkursus, t.y. organizuoja užduočių rengimą ar pritaikymą, mokinių ir komisijų darbą, nugalėtojų delegavimą į šalies olimpiadas ir konkursus;
2.6. organizuoja klasių komplektavimą Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose:
2.6.1. priima būsimų pirmokų ir penktokų tėvų prašymus į miesto mokyklų pirmas ir penktas klases;
2.6.2. tvarko priėmimo į pirmas ir penktas klases duomenų bazes;
2.6.3. analizuoja būsimų pirmokų ir penktokų, devintokų, gimnazijų pirmokų ir trečiokų skaičių miesto bendrojo ugdymo mokyklose, prognozuoja būsimųjų pirmokų ir penktokų skaičių 1 – 3 metams;
2.6.4. tiria klasių komplektų poreikį rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
2.7. vykdo mokyklinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų priežiūrą;
2.8. dalyvauja vykdant Utenos rajono mokinių pasiekimų savivaldybės, nacionalinius ir tarptautinius tyrimus;
2.9. organizuoja Utenos rajono mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka:
2.9.1. Savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui teikia tvirtinti mokyklų perspektyvines mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programas;
2.9.2. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų atestacijos komisijos sudėties;
2.9.3. mokyklų prašymu parenka praktinio darbo vertintojus besiatestuojantiems rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams;
2.9.4. dalyvauja praktinio darbo vertintojų grupėse atestuojant Utenos rajono mokytojus;
2.9.5. konsultuoja ieškančius darbo asmenis apie mokytojų poreikį Utenos rajono švietimo įstaigose;
2.10. koordinuoja Utenos Rapolo Šaltenio ir Utenos Krašuonos progimnazijų, Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos, Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro veiklą – stebi bendruomenių veiklą, teikia joms pagalbą sprendžiant iškilusias problemas, informuoja ir konsultuoja švietimo politikos klausimais;
2.11. atlieka Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. koordinuoja išvykstančių Lietuvos Respublikos piliečių, užsieniečių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių vaikų ugdymo organizavimą;
2.13. koordinuoja Utenos rajono pagyvenusių pedagogų draugijos „Atgaiva” veiklą;
2.14. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
2.15. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
2.16. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.17. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Iki II ketvirčio pabaigos suorganizuoti penkių rajoninių: 9-12 klasių, 5-8 klasių mokinių dailės, 1-10 klasių mokinių etikos, 4 klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos olimpiadų vykdymą.
2. Sausio - kovo mėnesiais išanalizuoti 2020-2021 m. m. būsimų pirmokų, penktokų, gimnazijų pirmokų, trečiokų skaičių miesto bendrojo ugdymo mokyklose, apibendrinti duomenis, parengti ataskaitas tiesioginiam vadovui.
3. Parengti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo (kovo mėnesį.).
4. Balandžio – rugpjūčio mėnesiais vykdyti centralizuotą mokinių tėvų (globėjų) prašymų priėmimą į miesto mokyklų pirmas ir penktas klases.
5. Dalyvauti vertintojų grupės darbe, vertinant tris įstaigų mokytojus, pretenduojančius įgyti mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas.

 

________________

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041