school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 228 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64056
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

ŠVIETIMO, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis;
1.3. mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą;
1.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
1.6. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
1.7. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
1.8. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, lietuvių kalbos įskaitos organizavimą ir vykdymą Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklose teisės aktų nustatyta tvarka:
2.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo brandos egzaminų, valstybinės kalbos mokėjimo egzamino organizavimo, vykdymo ir vertinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos įskaitos organizavimo ir vykdymo mokyklose priežiūrą;
2.1.2. skleidžia mokykloms informaciją apie brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;
2.1.3. rengia įgaliotų institucijų sprendimų projektus dėl valstybinių brandos egzaminų vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo, teikia siūlymus dėl užsienio kalbų valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertintojų vardinių sąrašų;
2.1.4. koordinuoja užsienio kalbų valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertinimo komisijos narių mokymą ir prižiūri vertinimo procesą;
2.1.5. užtikrina savalaikį reikalingos informacijos pateikimą Nacionalinei švietimo agentūrai duomenų perdavimo sistemoje KELTAS;
2.1.6. užtikrina gautų brandos egzaminų užduočių ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros medžiagos pakuočių saugumą ir išdavimą mokykloms;
2.2. nustato brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir kitų išsilavinimo pažymėjimų poreikį, juos užsako, išduoda mokykloms, vykdo jų apskaitą. Organizuoja sugadintų ir negaliojančių išsilavinimo pažymėjimų nurašymą ir teikia informacija Nacionalinei švietimo agentūrai;
2.3. dalyvauja praktinio darbo vertintojų darbo grupėse atestuojant Utenos rajono mokytojus;
2.4. dalyvauja vykdant Utenos rajono mokinių pasiekimų nacionalinius ir tarptautinius
tyrimus;
2.5. tvarko Utenos rajono mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitą; nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius; kartu su mokyklomis vykdo šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrina Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų amžiaus mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas; kartu su mokyklomis ir seniūnijomis nagrinėja konkrečius mokyklos nelankymo atvejus, imasi priemonių, siekiant jų išvengti;
2.6. administruoja Utenos rajono mokyklų duomenų teikimą Mokinių registre, organizuoja ir koordinuoja duomenų apie nesimokančius vaikus ir mokyklos nelankančius mokinius teikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.7. organizuoja švietimo įstaigų darbuotojų, atsakingų už mokyklų mokinių duomenų bazes, mokymą ir teikia jiems konsultacijas;
2.8. teikia Savivaldybės mokyklų Mokymo lėšų ataskaitas, koordinuoja bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų duomenų teikimą švietimo statistikos ataskaitoms formuoti;
2.9. tvarko rajono Pedagogų registro duomenis teisės aktų nustatyta tvarka. Renka ir analizuoja duomenis apie rajono švietimo įstaigose dirbančių mokytojų išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą;
2.10. rengia Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų statistinę ataskaitą ,,3-mokykla“ ir ją pateikia Nacionalinei švietimo agentūrai;
2.11. užtikrina statistinės ataskaitos ŠV-03 ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos duomenys“ pateikimą ir tikslių duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo agentūrai;
2.12. dalyvauja kontroliuojant Utenos rajono švietimo įstaigų sanitarinę-higieninę būklę teisės aktų nustatyta tvarka (stebi, ar mokyklų patalpos atitinka ergonominiams reikalavimams, kaip mokyklos pasirengę naujiems mokslo metams); bendradarbiauja su Utenos visuomenės sveikatos biuru, Utenos apskrities veterinarijos ir maisto produktų priežiūros tarnyba, Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoju švietimo įstaigų sanitarijos-higienos klausimais;
2.13. koordinuoja elektroninio dienyno, elektroninių mokinio pažymėjimų diegimą ir naudojimą mokyklose;
2.14. konsultuoja mokyklas bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimo klausimais;
2.15. teikia profesinę pagalbą lietuvių kalbos, užsienio kalbų, biologijos, fizikos, chemijos mokomųjų dalykų mokytojams:
2.15.1. supažindina su šių dalykų naujovėmis, inicijuoja gerosios darbo patirties sklaidą;
2.15.2. konsultuoja kitais ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
2.16. organizuoja 5.15 punkte išvardintų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus – organizuoja užduočių parengimą, vertinimo komisijų darbą, nugalėtojų delegavimą į šalies olimpiadas ir konkursus;
2.17. inicijuoja daugiafunkcių centrų mokyklose kūrimą ir koordinuoja jų veiklą;
2.18. organizuoja ir prižiūri suaugusiųjų formalųjį švietimą teisės aktų nustatyta tvarka, teikia konsultacijas ir informaciją švietimo įstaigoms ir asmenims šių asmenų mokymo klausimais;
2.19. konsultuoja ir informuoja namuose, gydymo įstaigose mokomų vaikų ugdymo klausimais;
2.20. koordinuoja Adolfo Šapokos, Dauniškio gimnazijų, Daugailių pagrindinės mokyklos, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro ir Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro veiklą: stebi bendruomenių veiklą, teikia joms pagalbą sprendžiant iškilusias problemas, informuoja ir konsultuoja švietimo politikos klausimais;
2.21. vykdo švietimo įstaigų veiklos stebėseną ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.22. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
2.23. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
2.24. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.25. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Dalyvauti savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) darbe.
2.Organizuoti vizitacijas į valstybinių brandos egzaminų vykdymo centrus ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrus.
3. Organizuoti rajono mokinių gamtamokslinių dalykų, lietuvių kalbos ir literatūros, lotynų kalbos ir Antikos kultūros, užsienio kalbų olimpiadų ir mokinių kūrybinių darbų ir saviraiškos konkursų rajoninius etapus.
4. Vykdyti projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ administravimo veiklas.

 

________________

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041