school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjos pavaduotoja
Adresas:
Utenio a. 4, 215 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64036
Mobilusis telefonas:
+370 687 40139
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUSVEDĖJO PAVADUOTOJOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, ekonominę plėtrą, strateginį planavimą, projektų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.2. rengia Savivaldybės strateginį veiklos planą pagal programų koordinatorių parengtą veiksmų planą ateinantiems 3 metams; kontroliuoja veiklos plano vykdymą ir teikia pasiūlymus nustatyta tvarka dėl jo keitimo;
7.3. apibendrina ir susistemina iš programų koordinatorių gautą informaciją apie strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą ir rengia programų įgyvendinimo ataskaitą;
7.4. rengia Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą ir plano įgyvendinimo ataskaitą pagal Savivaldybės administracijos skyrių pateiktus duomenis ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
7.5. koordinuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų metinių veiklos planų ir ataskaitų tinkamą rengimą ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
7.6. analizuoja Savivaldybės galimybes dalyvauti viešosios ir privačios partnerystės projektuose, inicijuoja projektus, organizuoja jų įgyvendinimo procesus;
7.7. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Utenos rajono socialinę ir ekonominę raidą, investicijų poreikį ir jų pritraukimo galimybes;
7.8. kaupia informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, bendrijų iniciatyvą ir kitas finansinės paramos programas, teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ir Lietuvos Respublikos institucijų inicijuojamuose ir finansuojamuose projektuose;
7.9. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įmonėms rengiant įvairius projektus ir paraiškas dalyvauti projektuose;
7.10. dalyvauja einamųjų ir perspektyvinių Utenos rajono bei Utenos regiono plėtros planų rengime;
7.11. dalyvauja darbo grupėse rengiant investicinius Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamus ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriems Savivaldybės administracija pretenduoja gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinės finansinės paramos programų;
7.12. Skyriaus vedėjo pavedimu renka ir analizuoja informaciją, sudarant regiono plėtros planus, įvairias ekonominės plėtros programas, atlieka reikalingus ekonominius paskaičiavimus;
7.13. teikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
7.14. administruoja Veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą (QPR ScoreCard);
7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;
7.17. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.18. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.METINĖS UŽDUOTYS

1. Parengti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2019 metais ataskaitą.
2. Parengti Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano projektą.
3. Parengti Utenos rajono savivaldybės administracijos veiklos planą 2020 metams.
4. Parengti Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitą.
5. Pradėti rengti Utenos rajono savivaldybės strateginio 2021-2023 metų veiklos plano projektą. (atlikti gautos informacijos analizę).

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041