school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 218 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64049
Mobilusis telefonas:
+370 614 10812
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUSVEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su investiciniais projektais patirtį;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo administravimo, vietos savivaldos, biudžeto sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos, ekonominės plėtros, projektų rengimo paramai iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų gauti, keleivinio transporto organizavimo, kitose su Skyriaus veikla susijusiose sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą, gebėti sutelkti Skyriaus specialistus komandiniam darbui;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, greitai priimti sprendimus;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal Skyriaus nuostatus, jam vadovauja, paskirsto darbus pavaldiems specialistams, kontroliuoja jų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai. Rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;
7.2. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Utenos rajono ekonominę ir socialinę raidą;
7.3. analizuoja Utenos rajono investicinę aplinką, teikia pasiūlymus investicijoms pritraukti
7.4. kontroliuoja Savivaldybės strateginių planų rengimą, įgyvendinimą ir monitoringą, kasmetinių ataskaitų rengimą;
7.5. organizuoja paraiškų teikimą Savivaldybės projektų finansavimui gauti;
7.6. konsultuoja visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, vykdytojus su projektais susijusiais klausimais;
7.7. kontroliuoja visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, vykdymą;
7.8. dalyvauja Utenos regiono plėtros planų rengime;
7.9. koordinuoja ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, turizmo ir kitų programų projektų rengimą, teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai;
7.10. analizuoja keleivių srautus Utenos rajone, teikia pasiūlymus keleivinio transporto maršrutų optimizavimui, teikia rekomendacijas UAB „Utenos autobusų parkas" darbo efektyvumui didinti;
7.11. koordinuoja Utenos verslo informacijos centro ir Utenos turizmo informacijos centro veiklos klausimų sprendimą;
7.12. koordinuoja kokybės vadybos sistemos priežiūrą Savivaldybės administracijoje;
7.13. koordinuoja Savivaldybės administracijai teisės aktais pavestų keleivinio transporto veiklos Savivaldybės teritorijoje klausimų sprendimą;
7.14. koordinuoja Savivaldybės administracijai teisės aktais priskirtus klausimus prekybos ir su ja susijusiose srityse;
7.15. koordinuoja tvarkų, taisyklių, susijusių su licencijų išdavimu, projektų rengimą teikimą tvirtinti atitinkamoms Savivaldybės institucijomis;
7.16. koordinuoja Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą;
7.17. konsultuoja asignavimų valdytojus, taip pat Utenos rajono teritorijoje esančius fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;
7.18. bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, įmonėmis, kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių panašią veiklą vykdančiais padaliniais;
7.19. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina Skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir atsakymą į juos laiku;
7.20. vizuoja visų Skyriuje parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos direktoriui, projektus;
7.21. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.22. kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų, kuriuos rengė Skyriaus valstybės tarnautojai įgyvendinimą;
7.23. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


 METINĖS UŽDUOTYS
1. Organizuoti ir koordinuoti projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, paraiškų rengimą.
2. Koordinuoti Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano parengimą ir vykdyti plano įgyvendinimo stebėseną.
3. Organizuoti ir koordinuoti paraiškų įgyvendinamiems projektams iš savivaldybės pasiskolintų lėšų finansavimui gauti parengimą ir teikimą.
4. Koordinuoti Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos projektų konkursų organizavimą ir vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041