school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
socialinių išmokų specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 111 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64045
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, socialinę paramą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft World", "Microsoft Excel" programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, sistemos „Parama" programomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus šalpos pensijoms, šalpos našlaičio pensijoms, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms kompensacijoms, šalpos kompensacijoms, socialinėms pensijoms, transporto išlaidų kompensacijoms, kitoms šalpos išmokoms gauti. Supažindina išmokų ir kompensacijų gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
5.2. tikrina 5.1 punkte išvardintų išmokų ir kompensacijų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti socialinę paramą. Apskaičiuoja skiriamų išmokų ir kompensacijų dydį teisės aktų nustatyta tvarka;
5.3. atlieka techninį darbą rengiant Skyriaus vedėjo sprendimus dėl teisės į 5.1 punkte išvardintas išmokas ir kompensacijas. Formuoja išmokų gavėjų bylas, teikia jas patikrinti Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui). Duomenis apie išmokas ir kompensacijas suveda į kompiuterinę duomenų bazę „Parama". Informuoja asmenis apie išmokų ir kompensacijų neskyrimą;
5.4. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro duomenų bazių spausdina pažymas apie asmenų, besikreipiančių dėl 5.1 punkte išvardintų išmokų ir kompensacijų, pajamas, jas patvirtina savo parašu;
5.5. parengia kasos mokėjimo orderius dėl šalpos išmokų mokėjimo už mirusius gavėjus ir kitais atvejais;
5.6. teikia informaciją Skyriaus vyresniajam buhalteriui apie šalpos išmokų gavėjui atliekamus išskaitymus (dėl išmokų grąžinimo į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių);
5.7. kas mėnesį tikrina informaciją apie šalpos išmokų gavėjus (mirusius, išvykusius). Kas mėnesį surenka duomenis apie šalpos išmokų gavėjus, besigydančius slaugos ligoninėse ar socialinės globos įstaigose, ugdymo ir užimtumo centruose ir kt., atlieka reikalingus išmokų perskaičiavimus;
5.8. kas mėnesį sutikrina išmokų sąrašus dėl išmokų skyrimo ir išmokėjimo. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų perskaičiavimą, duomenų bazės koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką klientus, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
5.9. pildo, registruoja, išduoda neįgaliojo, šalpos kompensacijos gavėjo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimus teisės aktų nustatyta tvarka, teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui, vykdo jų apskaitą;
5.10. rengia, išduoda ir registruoja pažymas gavėjams apie Skyriuje gaunamas visas išmokas ir apie nepaskirtas šalpos išmokas;
5.11. Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vyresniajam buhalteriui pavedus atlieka paskirtų išmokų perskaičiavimą, duomenų koregavimą.
5.12. nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautas socialines išmokas išsiunčiant jiems pranešimus, o negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.13. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" reikalavimais, suveda ir tvarko Utenos rajono savivaldybės „SPIS" duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
5.14. parengia šalpos išmokų gavėjų bylas išsiuntimui į kitų savivaldybių administracijas, lydraščiuose nurodant, kada gavėjas išrašytas iš įskaitos, kokia šalpos išmokos rūšis, koks jos dydis, iki kada šalpos išmoka išmokėta. Rengia pareikalavimus šalpos išmokų gavėjų bylų atsiuntimui iš kitų savivaldybių administracijų;
5.15. kiekvienų metų pabaigoje parengia šalpos išmokų mokėjimo istoriją ir įsega į išmokos gavėjo bylą;
5.16. dalyvauja tikrinant buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo buities tyrimo aktus;
5.17. konsultuoja Utenos rajono gyventojus, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
5.18. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
5.19. saugo Skyriaus atspaudą Nr.2, jį naudoja teisės aktų nustatyta tvarka;
5.20. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
5.21. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
5.22. ilgo saugojimo bylas tvarko praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo:
5.22.1. patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus;
5.22.2. ilgai saugomų bylų lapus sunumeruoja Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių (toliau - Taisyklės) 8 priede nustatyta tvarka;
5.22.3. užbaigia ilgai saugomos bylos tvarkymą jos įforminimu: rašo bylos baigiamąjį įrašą (Taisyklių 10 priedas) ir bylos antraštinį lapą ( Taisyklių 11 priedas);
5.23. perduoda trumpo ir ilgo saugojimo bylas už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
5.24. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
5.25. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041