school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 111 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64034
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, socialinę paramą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft World", "Microsoft Excel" programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, sistemos „Parama" programomis).
4.6. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje;
4.7. sugebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. priima ir registruoja prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti išmokas ir kompensacijas. Supažindina gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
5.2. atlieka techninį darbą, rengiant skyriaus vedėjo sprendimus dėl teisės į 5.1 papunktyje išvardintas išmokas ir kompensacijas. Formuoja išmokų ir kompensacijų gavėjų bylas, teikia jas patikrinti skyriaus vedėjui ar vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui). Duomenis apie išmokas ir kompensacijas suveda į kompiuterinę duomenų bazę „Parama". Informuoja asmenis apie išmokų, kompensacijų neskyrimą;
5.3. tikrina 5.1 papunkčiuose išvardintų išmokų ir kompensacijų gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti išmoką, kompensaciją. Apskaičiuoja skiriamos išmokos, kompensacijos dydį teisės aktų nustatyta tvarka;
5.4. atlieka techninį darbą, rengiant skyriaus vedėjo sprendimus dėl teisės į 5.1 papunktyje išvardintas išmokas ir kompensacijas. Formuoja išmokų ir kompensacijų gavėjų bylas, teikia jas patikrinti skyriaus vedėjui ar vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui). Duomenis apie išmokas ir kompensacijas suveda į kompiuterinę duomenų bazę „Parama". Informuoja asmenis apie išmokų, kompensacijų neskyrimą;
5.5. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės spausdina pažymas apie asmenų, besikreipiančių dėl 5.1 papunktyje išvardintų išmokų ir kompensacijų, pajamas, jas patvirtina savo parašu;
5.6. kas mėnesį sutikrina išmokų, kompensacijų sąrašus dėl jų skyrimo ir išmokėjimo. Nustačius permokas, nepriemokas, susidariusias dėl kliento klaidingai pateiktų duomenų, aritmetinės klaidos, atlieka išmokų perskaičiavimą, duomenų bazės koregavimą, informuoja apie permoką ar nepriemoką klientus, sutvarko permokos grąžinimo dokumentus;
5.7. nustačius permokas, skubiai informuoja gavėjus apie neteisėtai gautas išmokas, kompensacijas išsiunčiant jiems pranešimus, o negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.8. organizuoja bei nustato specialiųjų poreikių lygį bei socialinių paslaugų poreikį neįgaliems asmenims, formuoja spec. poreikio bylas, kaupia informaciją apie asmenų aprūpinimą specialiomis pagalbos priemonėmis;
5.9. organizuoja įvairių socialinių lengvatų, numatytų neįgaliesiems bei kitiems labiausiai pažeidžiamiems asmenims, įgyvendinimą – organizuoja neįgaliųjų ir kitų pažymėjimų užsakymą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, organizacijomis socialinės paramos srityje;
5.10. kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų teikiamų socialinių paslaugų kokybę – gavus paslaugų gavėjų nusiskundimų, aiškinasi iškilusias problemas, tikrina, kaip teikiamos socialinės paslaugos, daro išvadas, informuoja skyriaus vedėją ir paslaugų teikimo įstaigos vadovą apie paslaugų teikimo būklę, teikia pasiūlymus dėl paslaugų teikimo gerinimo;
5.11. tikrina skyriaus išmokų specialistų pateiktas išmokų, kompensacijų gavėjų bylas, įvertinant, ar teisingai užpildyti prašymai, priimti reikiami dokumentai, ar teisingai apskaičiuotos išmokos. Radus neatitikimus teisės aktams, klaidingai priskaičiuotas išmokas, kompensacijas, grąžina bylas išmokų specialistams trūkumams pašalinti. Seka klaidų priežastis, ieško priemonių, kad jos nepasikartotų. Patikrintas bylas teikia skyriaus vedėjui ar vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui) pasirašyti;
5.12. periodiškai sistemina, kaupia informaciją apie išmokas, kompensacijas, planuoja ir analizuoja lėšų poreikį joms, teikia informaciją skyriaus vedėjui ar skyriaus vyresniajam buhalteriui;
5.13. pildo ketvirtines ir metines išmokų, kompensacijų statistines ataskaitas, teikia jas skyriaus vedėjui, vyresniajam buhalteriui ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
5.14. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" reikalavimais, suveda ir tvarko savivaldybės „SPIS" duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
5.15. konsultuoja rajono gyventojus, seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
5.16. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
5.17. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
5.18. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
5.19. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia skyriaus darbuotojui, atsakingam už apskaitą;
5.20. tvarko nuolat saugomų dokumentų bylas praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo;
5.20.1. patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus;
5.20.2. sunumeruoja nuolat saugomų bylų lapus Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių (toliau - Taisyklės) 8 priede nustatyta tvarka;
5.20.3. baigia nuolat saugomos bylos tvarkymą įforminimu: rašomas bylos baigiamasis įrašas (Taisyklių 10 priedas) ir bylos antraštinis lapas ( Taisyklių 11 priedas);
5.21. trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų bylas perduoda darbuotojui, atsakingam už apskaitą, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
5.22. rengia ir teikia informaciją išmokų, kompensacijų klausimais savivaldybės internetinei svetainei apie skyriaus veiklą ir naujienas;
5.23. pavaduoja kitus skyriaus išmokų specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų ar ligos laiku įstatymų nustatyta tvarka;
5.24. atlieka kitus skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041