school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
socialinių išmokų specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 112 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61629
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, socialinę paramą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft World", "Microsoft Excel" programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, sistemos „Parama" programomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima ir registruoja prašymus ir dokumentus, reikalingus, Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gauti vienkartinę ir kitokią socialinę paramą;
5.2. parengia Socialinės paramos komisijos posėdžiams dokumentus dėl socialinės paramos, informuoja komisijos narius apie posėdžių laiką, tvarko komisijos dokumentaciją. Informuoja asmenis apie vienkartinės ir kitos socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą;
5.3. parengia dokumentus dėl skirtos socialinės paramos išmokėjimo (užsako socialines korteles, jas suregistruoja, išduoda gavėjams);
5.4. suveda duomenis apie skirtą socialinę paramą į kompiuterinę duomenų bazę „Parama";
5.5. pildo ir registruoja žurnale visuomenei naudingų darbų atlikimo sutartis, jei parama skirta atidirbus visuomenei naudingus darbus;
5.6. administruoja socialinės paramos teikimą – parengia žiniaraščius, išmokų sąrašus, juos pateikia vykdytojams, tvarko socialinės paramos gavėjų, tarp jų ir šalpos išmokų, vaiko išmokos, pagalbos pinigų gavėjų, kompiuterinę duomenų bazę „Parama";
5.7. palaiko ryšius su „Paramos" kompiuterinės sistemos administratoriais Skyriaus specialistų darbo su šia programa klausimais, informuoja Skyriaus specialistus apie programos „Parama" pasikeitimus;
5.8. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" reikalavimais, suveda ir tvarko Utenos rajono savivaldybės „SPIS" duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
5.9. dalyvauja tikrinant besikreipiančių dėl socialinės paramos asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo buities tyrimo aktus;
5.10. konsultuoja Utenos rajono gyventojus, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus vienkartinės paramos, socialinės paramos Utenos rajono savivaldybės nustatyta tvarka skyrimo klausimais;
5.11. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
5.12. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
5.13. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
5.14. nustačius permokas, skubiai informuoti gavėjus apie neteisėtai gautas socialines išmokas išsiunčiant jiems pranešimus, o negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.15. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
5.16. tvarko nuolat saugojimų dokumentų bylas praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo:
5.16.1. patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus;
5.16.2. nuolat saugomų bylų lapus sunumeruoja Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių (toliau - Taisyklės) 8 priede nustatyta tvarka;
5.16.3. užbaigia nuolat saugomos bylos tvarkymą jos įforminimu: rašo bylos baigiamąjį įrašą (Taisyklių 10 priedas) ir bylos antraštinį lapą (Taisyklių 11 priedas);
5.17. trumpo, ilgo saugojimo ir nuolat saugomas bylos perduoda už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui ir įformina (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
5.18. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041