school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 112 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 50460
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (aukštesnįjį, spec. vidurinį) išsilavinimą;
4.2. žinoti teisės aktus vietos savivaldos, socialinės paramos, kitose su atliekamomis funkcijomis susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft Word", "Microsoft Excel" programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, atitinkamomis duomenų bazėmis, sistemos „Parama" programomis, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo sistema, kokybės vadybos informacine valdymo sistema);
4.6. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1 priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems sovietinėje armijoje, šioje armijoje žuvusių šeimoms, vienkartinę paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių ir žuvusių šeimoms, 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, išmokas, mokamoms pagal išmokų vaikams įstatymą ir kitas išmokas, kurių administravimas priskirtas Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui, skyrimui. Priima, sutvarko ir parengia dokumentus, reikalingus kitais teisės aktais numatytų vienkartinių išmokų mokėjimui;
5.2. tikrina 5.1 punkte išvardintų išmokų gavėjų pateiktus dokumentus. Esant neaiškumams, reikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti vienkartinę išmoką. Teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja skiriamos išmokos dydį, atlieka techninį darbą rengiant skyriaus vedėjo įsakymų projektus dėl išmokų skyrimo. Informuoja asmenis apie išmokų neskyrimą. Suveda duomenis apie skirtas išmokas į kompiuterinę duomenų bazę „Parama";
5.3. atlieka techninį darbą rengiant paraiškas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl lėšų skyrimo kitais teisės aktais numatytoms vienkartinėms išmokoms;
5.4. priima ir registruoja gyventojų prašymus ir dokumentus labiausiai nepasiturinčių asmenų paramai pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo nepasiturintiems asmenims bendrijoje programą (toliau – Programa). Supažindina išmokų gavėjus su atsakomybe už melagingų duomenų pateikimą;
5.5. tikrina 5.4 punkte išvardintų asmenų pateiktus dokumentus. Duomenis apie išmokas suveda į kompiuterinę duomenų bazę „Parama". Informuoja asmenis apie paramos skyrimą ar neskyrimą;
5.6. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro, Mokinių registro, darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenų bazių spausdina pažymas apie asmenų, besikreipiančių dėl 5.1 ir 5.4 punktuose išvardintų išmokų, pajamas, jas patvirtina savo parašu;
5.7. kas antrą mėnesį suformuoja programoje „Parama" sąrašus asmenų, kurie kreipėsi paramos maistu, peržiūri, sutikrina, pateikia skyriaus vedėjai pasirašyti ir perduoda labdarą teikiančiai organizacijai – Lietuvos Raudonojo kryžiaus Utenos skyriui;
5.8. konsultuoja ir informuoja klientus vienkartinių kompensacijų klausimais, Programos bei kitais teisės aktais mokamų vienkartinių išmokų klausimais;
5.9. registruoja skyriuje gautus veiklos dokumentus Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo sistemoje gautų dokumentų registre, perduoda skyriaus vedėjui susipažinti, surašo rezoliucijas į duomenų registrus ir dokumentus perduoda vykdytojams;
5.10. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" reikalavimais, suveda ir tvarko savivaldybės „SPIS" duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
5.11. užtikrina, kad skyriuje rengiami ir įforminami dokumentai atitiktų Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. To paties reikalauja iš skyriaus darbuotojų;
5.12. registruoja Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo sistemoje siunčiamų dokumentų registre siunčiamus skyriaus dokumentus ir juos išsiunčia;
5.13. atlieka techninį darbą rengiant skyriaus vedėjo įsakymų veiklos klausimais projektus, derina juos su rengėjais, pateikia vizuoti atsakingiems asmenims, suderintus ir vizuotus atsakingų asmenų pateikia skyriaus vedėjui pasirašyti. Registruoja visus skyriaus vedėjo pasirašytus įsakymus Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo sistemoje teisės aktų registre, daro kopijas, jas perduoda vykdytojams ir atsakingiems asmenims, supažindina skyriaus darbuotojus;
5.14 registruoja skyriuje gautus Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus veiklos klausimais, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo sistemoje gautų dokumentų registre, daro kopijas ir jas perduoda vykdytojams, o išmokų specialistes išmokų klausimais supažindina pasirašytinai;
5.15. sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, perduoda ją vykdytojams;
5.16. priima ir perduoda telefonogramas (pranešimus faksu), siunčia dokumentus kitomis skaitmeninėmis priemonėmis;
5.17. klientų prašymu išduoda pažymas pagal programos „Parama" duomenis apie jų gaunamas išmokas, jas registruoja žurnale, patvirtina parašu, skyriaus antspaudu;
5.18. saugo skyriaus antspaudą, jį naudoja teisės aktų nustatyta tvarka;
5.19. tvirtina skyriuje parengtų dokumentų kopijas, išrašus;
5.20. skyriaus dokumentų valdymui visose veiklos srityse ar atliekamų priskirtų funkcijų užtikrinimui, kasmet rengia ir likus dviems mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, nustatyta tvarka, teikia Utenos apskrities archyvui derinti kitų metų skyriaus dokumentacijos planą ir registrų sąrašą, suderintą pateikia savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už archyvą;
5.21. jei per kalendorinius metus susidaro dokumentų, kuriems dokumentacijos plane nebuvo numatytos bylos, rengia skyriaus dokumentacijos plano papildymų sąrašą. Parengtas sąrašas svarstomas, derinamas ir tvirtinamas nustatyta tvarka;
5.22. pasibaigus kalendoriniams metams, iki einamųjų metų kovo 1 d. suvestinius duomenis įrašo dokumentacijos plano ir dokumentacijos plano papildymų sąrašo, jei toks buvo sudarytas 8 skiltyje, nurodant per kalendorinius metus užbaigtų bylų skaičių. Šiuos duomenis perduoda savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už archyvą;
5.23. praėjus vieniems kalendoriniams metams, po bylų užbaigimo:
5.23.1. priima iš skyriaus darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas skyriaus trumpo, ilgo ir nuolat saugomas bylas;
5.23.2. atlieka dokumentų vertės ekspertizę;
5.23.3. sudaro bylų apskaitos dokumentus;
5.23.4. patikrina, kaip sutvarkytos ilgai ir nuolat saugomų dokumentų bylos;
5.24. pagal dokumentacijos planą, bylų perdavimo aktus, dokumentų registrus ir kitus apskaitos dokumentus, nustato, ar perduotos visos konkrečių metų tvarkomos bylos ir dokumentai;
5.25. jei nustatoma, kad bylų ir dokumentų trūksta, organizuoja jų paiešką, o jų neradus, pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatytus reikalavimus, surašo prarastų dokumentų aktus;
5.26. sutvarko ilgai ir nuolat saugomų dokumentų bylas per dvejus metus nuo bylų užbaigimo, jei kiti teisės aktai nenustato kitokių terminų, įrašo į apyrašus;
5.27. bylų apyrašus, kartu su to laikotarpio pažyma, apie įstaigos veiklas, istoriją ir dokumentų sutvarkymą, teikia svarstymui savivaldybės Dokumentų ekspertų komisijai, derinimui apskrities archyvui ir tvirtinimui skyriaus vedėjui, Dokumentų ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka;
5.28. apyrašo, kurio įrašai patvirtinti, bylos apskaitos duomenis surašo bylos antraštiniame lape ir ant bylos viršelio;
5.29. išduoda skyriaus darbuotojams dokumentus iš saugyklos, registruojant dokumentų išdavimo ir grąžinimo žurnale. Kitus asmenis lydi į saugyklą;
5.30. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
5.31.konsultuoja skyriaus darbuotojus dokumentų parengimo trumpo, ilgo ir nuolat saugomų bylų saugojimui archyve klausimais, konsultuoja seniūnijų darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
5.32. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
5.33. atlieka kitus skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041