school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyresn. buhalterė
Adresas:
Utenio a. 4, 120 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64048
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS  VYRESNIOJO BUHALTERIO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (aukštesnįjį, spec. vidurinį) ekonominį finansinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 m. buhalterio darbo patirties biudžetinėje įstaigoje;
1.2. žinoti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, buhalterinės apskaitos, šalpos pensijų, socialinių išmokų, išmokų vaikams išmokėjimo ir kitose su atliekamomis funkcijomis susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (“Microsoft Word“, “Microsoft Excel“, sistemos „Parama“ programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis);
1.6. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tvarko skyriaus buhalterinę apskaitą: socialinių išmokų ir kompensacijų, nemokamo mokinių maitinimo, šalpos išmokų, išmokų vaikams ir kitų skyriui priskirtų išmokų, pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2.2. teikia atskaitomybę pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, kuriame nustatyta viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinio sudėtis, kurią sudaro finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;
2.3. rengia vykdomų funkcijų finansavimui programų sąmatas, pagal valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius, asignavimų šaltinius bei paskirsto ketvirčiais;
2.4. tvarko skyriaus biudžeto kasinių išlaidų bei sąnaudų apskaitą pagal atitinkamas valstybės funkcijas, vykdomas programas ir pagal programų išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius;
2.5. atlieka skyriaus biudžeto išlaidų programų sąmatų pakeitimus pagal gautas savivaldybės administracijos Finansų skyriaus pažymas – pranešimus;
2.6. teikia paraiškas pagal patvirtintas biudžeto išlaidų programų sąmatas, valstybės funkcijas bei ekonominės klasifikacijos straipsnius Finansų skyriui;
2.7. tvarko skyriaus lėšų, skirtų valstybės deleguotai funkcijai, savarankiškai funkcijai ir valstybės lėšoms apskaitą pagal atitinkamus apskaitos registrus;
2.8. kontroliuoja visų buhalterinių įrašų, vykdomų operacijų, susijusių su socialinių išmokų ir kompensacijų, šalpos išmokų, išmokų vaikams bei kitų skyriui priskirtų išmokų išmokėjimu, teisingumą;
2.9. į apskaitos registrus įrašo visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusias su socialinių išmokų ir kompensacijų, nemokamo mokinių maitinimo, šalpos išmokų, išmokų vaikams bei kitų skyriui priskirtų išmokų išmokėjimu. Registruoja ir kontroliuoja nemokamo maitinimo žurnalus, kuriuos pateikia ugdymo įstaigos.
2.10. rengia, pasirašo ir teikia reikalaujamas finansines ataskaitas, atskaitomybes auditoriams, savivaldybės institucijoms, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūras departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentui teisės aktų nustatyta tvarka;
2.11. kontroliuoja, ar pagal patvirtintas skyriaus biudžeto programų sąmatas teisingai ir pagal paskirtį naudojamos lėšos. Neleidžia sąmatos viršijimo arba esant galimybei laiku ją koreguoja;
2.12. suveda pirminių dokumentų dėl socialinių pašalpų, šalpos ir kitų išmokų išmokėjimo duomenis į buhalterinės apskaitos programą „Finas“, tvarko analitinę apskaitą;
2.13. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ reikalavimais, suveda ir tvarko savivaldybės „SPIS“ duomenų bazėje visų socialinių išmokų gavėjų duomenis;
2.14. pagal kompetenciją vykdo išankstinę bei einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę, administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;
2.15. konsultuoja skyriaus darbuotojus pirminių apskaitos dokumentų parengimo klausimais;
2.16. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;
217. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti:
2.18. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia skyriaus darbuotojui, atsakingam už apskaitą;
2.19. praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo, patikrina dokumentų sisteminimą bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai atitinka bylų antraštes ir saugojimo terminus, ir parengia dokumentų bylas saugoti toliau. Tvarko apskaitos registrus kaip nuolat saugomus dokumentus - susiuva (įriša) į bylas, bylų lapus sunumeruoja Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių (toliau - Taisyklės) 8 priede nustatyta tvarka, o paskutiniame bylos lape nurodo lapų skaičių;
2.20. tais atvejais, kai apskaitos dokumentai ir registrai reikalingi einamajam darbui ir kitais metais, palieka juos saugoti skyriuje, atsakingiems darbuotojams;
2.21. jei apskaitos dokumentai dingsta ar sugadinami, raštu praneša skyriaus vedėjui, kuris priima sprendimą dėl dokumentų atkūrimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Surašomas dingusių dokumentų (bylų) aktas, aktą tvirtina ir sprendimus dėl atsakomybės įstatymų nustatyta tvarka priima skyriaus vedėjas;
2.22. trumpo saugojimo dokumentų bylas perduoda už darbuotojui, atsakingam už apskaitą, įforminant (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
2.23. atlieka kitus skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041