school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pareigos:
vyresn. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 122 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43507
Mobilusis telefonas:
+370 626 58015
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, socialinę paramą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft Word", "Microsoft Excel" programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, sistemos "Parama" programomis).

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. lanko namuose asmenis, pateikusius prašymus dėl socialinės paramos gavimo (toliau – asmenys), informuoja ir konsultuoja juos socialinės paramos klausimais;
5.2. atlieka asmenų buitinių – materialinių sąlygų tyrimą;
5.3. surašo asmenų buitinių – materialinių sąlygų tikrinimo aktus ir pateikia juos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) specialistams pagal kompetenciją;
5.4. konsultuoja gyventojus socialiniais – buitiniais klausimais, informuoja apie galiojančius norminius aktus dėl paramos teikimo, padeda sutvarkyti reikiamus dokumentus;
5.5. konsultuoja ir informuoja apie socialinių paslaugų teikimą, lengvatų neįgaliesiems klausimais;
5.6. rengia informaciją apie socialinės paramos teikimą, ataskaitas;
5.7. bendradarbiauja su neįgaliųjų organizacijomis, gydymo įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis pagal priskirtą kompetenciją;
5.8. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl socialinės paramos planavimo, vystymo ir socialinių paslaugų masto nustatymo;
5.9 dalyvauja komisijų ir darbo grupių į kurias paskirtas, veikloje;
5.3. inicijuoja socialinių projektų rengimą, pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų fondų lėšas, koordinuoja tokių projektų įgyvendinimą. (nesant darbe skyriaus specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
5.5. koordinuoja Skyriaus sričiai priskirtų socialinių įstaigų veiklos priežiūrą bei stebi jų teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
5.6. analizuoja klientų socialines situacijas, nustato individualius ir šeimos poreikius socialinei paramai, padeda jiems spręsti socialines problemas;
5.7. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
5.8. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;
5.9. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
5.10. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041