school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
vyriausioji socialinė darbuotoja
Adresas:
Utenio a. 4, 116 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64034
Mobilusis telefonas:
8 622 16117
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam priligintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinį darbą ir apsaugą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, domėtis Europos Sąjungos reglamentais;
1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. analizuoja besikreipiančių dėl socialinės paramos gyventojų problemas ir siūlo jų sprendimo būdą;
2.2. organizuoja socialinę paramą senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neįgaliesiems, socialinės rizikos suaugusiems asmenimis, kitiems asmenims, ir vykdant šią funkciją:
2.2.1. informuoja ir konsultuoja Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Utenos miesto seniūnijos gyventojus socialinių išmokų ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
2.2.2. tarpininkauja, kad institucijos, įstaigos ir organizacijos teiktų paramą asmeniui (materialinę, techninės pagalbos priemonių ir kt.);
2.2.3. vertina asmens savarankiškumą, pirminį paslaugų poreikį;
2.3. dirba su socialinės rizikos grupės asmenimis, veda jų apskaitą, informuoja, konsultuoja, tarpininkauja gaunant socialines išmokas ir paslaugas, padeda susitvarkyti asmens dokumentus, gauti medicinines paslaugas ir pan.;
2.4. nustato ir vertina Savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnijos asmens (šeimos) bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros, socialinės globos poreikį Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme numatytoms socialinėms paslaugoms, užpildant nustatytas formas, teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo;
2.5. vertina asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną;
2.6. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, bendruomene darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.7. sprendžia Savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnijos gyventojų socialines problemas, tiria šios seniūnijos teritorijoje gyvenančių įvairių socialinių grupių asmenų buities ir gyvenimo sąlygas;
2.8. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo Savivaldybėje;
2.9. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.10. rengia ir įgyvendina socialinius projektus pagal savo kompetenciją;
2.11. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
2.12. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
2.13. dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
2.14. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041