school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Pozicija:
socialinių išmokų specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, Utena 112 kab.
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61629
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmokas vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinių išmokų skyrimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, Socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“ (toliau – Parama) ir Socialinės paramos informacine sistema (toliau – SPIS)).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima ir registruoja prašymus ir dokumentus, reikalingus, Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gauti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę, periodinę ir kitokią socialinę paramą, kompensacijas už komunalinių atliekų tvarkymą. Išduoda informacinį lapelį apie pateiktus dokumentus;
2.2. supažindina išmokų gavėjus su atsakomybe už neteisingų duomenų pateikimą;
2.3. tikrina 4.1 papunktyje išvardintų išmokų/kompensacijų socialinės paramos gavėjų pateiktus dokumentus. Atsiradus neaiškumams, pareikalauja papildomos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti išmoką, kompensaciją ar kitą socialinę paramą;
2.4. tikrina besikreipiančių gavėjų pateiktą informaciją valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose (SODROS, Gyventojų, Mokinių, Studentų registro, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Registrų centro, Regitros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Žemės ūkio technikos, Gyvūnų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys). Atspausdina registrų išrašus, juos patvirtina savo parašu;
2.5. duomenis suveda į programą Parama ir SPIS, rengia socialinės paramos skyrimo/neskyrimo sprendimų projektus, patikrinus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (Skyriaus vedėjui, Skyriaus vedėjo pavaduotojui ar Skyriaus vyriausiajam specialistui (valstybės tarnautojui)), duomenis koreguoja ir išmokas, kompensacijas bei socialinę paramą mokiniams paskiria/neskiria programoje Parama bei SPIS;
2.6. informuoja klientus apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo/neskyrimo;
2.7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ reikalavimais, suveda ir tvarko SPIS duomenų bazėje visų socialinės paramos gavėjų duomenis;
2.8. vykdo Utenos rajono gyventojų, norinčių pateikti prašymus dėl socialinių išmokų, kompensacijų gavimo, išankstinę registraciją;
2.9. padeda gyventojams užpildyti prašymus dėl socialinių išmokų, kompensacijų skyrimo;
2.10. parengia Socialinės paramos komisijos posėdžiams susistemintus dokumentus dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės, periodinės ir kitokios socialinės paramos, informuoja komisijos narius apie posėdžių laiką, tvarko komisijos dokumentaciją. Rengia Socialinės paramos skyrimo komisijos posėdžio protokolus;
2.11. informuoja asmenis apie vienkartinės, tikslinės, sąlyginės, periodinės ir kitos socialinės paramos, skyrimą ar neskyrimą;
2.12. palaiko ryšius su Paramos ir SPIS kompiuterinės sistemos administratoriais Skyriaus specialistų darbo su šia programa klausimais, informuoja Skyriaus specialistus apie programos Paramos pasikeitimus;
2.13. dalyvauja tikrinant besikreipiančių dėl socialinės paramos asmenų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo ir pasirašo buities tyrimo aktus;
2.14. konsultuoja Utenos rajono gyventojus, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus vienkartinės, tikslinės, sąlyginės, periodinės ir kitokios socialinės paramos Utenos rajono savivaldybės nustatyta tvarka skyrimo klausimais;
2.15. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
2.16. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
2.17. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
2.18. nustačius permokas, skubiai informuoti gavėjus apie neteisėtai gautas socialines išmokas išsiunčiant jiems pranešimus, o negrąžinus permokų per nustatytą laiką, imasi priemonių išieškoti permokas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.19. pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų vasario 1 d. pagal dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus užpildo kalendorinių metų trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia Skyriaus specialistui, atsakingam už apskaitą;
2.20. tvarko nuolat saugojimų dokumentų bylas praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo;
2.21. trumpo saugojimo ir nuolat saugomas bylos perduoda už apskaitą atsakingam Skyriaus specialistui ir įformina (bylų) dokumentų perdavimo aktu;
2.22. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041