school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kultūros skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 7, 722 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64013
Mobilusis telefonas:
+370 686 62331
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių, socialinių mokslų, meno studijų srities išsilavinimą;
6.2. išmanyti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, kultūros politikos ir programų rengimo, kultūros įstaigų veiklos, asociacijų veiklos, autoriaus ir gretutinių teisių, kitose su skyriaus veikla susijusiose srityse, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
6.6. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) A1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir koordinuoja etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros programos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
7.2. koordinuoja Utenos rajono savivaldybės tarybos įsteigtų kultūros įstaigų veiklą etninės kultūros ir kultūros programų įgyvendinimo srityje;
7.3. inicijuoja ir koordinuoja projektų, finansuojamų iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir Europos Sąjungos fondų lėšų, rengimą ir įgyvendinimą visuomeninių organizacijų (asociacijų) bei religinių bendruomenių veiklos srityje, teikia metodinę pagalbą asmenims, rengiantiems projektus;
7.4. koordinuoja ir administruoja tarpinstitucinės ilgalaikės tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo strategijos ir tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2016-2020 metų programos įgyvendinimą;
7.5. koordinuoja dokumentų rengimą tradicinių amatų meistrų valstybės stipendijoms, tradicinio amato meistro vardui gauti, tradicinių amatų produktams sertifikuoti ir mokymo programoms patvirtinti;
7.6. koordinuoja ir inicijuoja liaudies meno kūrėjų veiklą Utenos rajone;
7.7. dalyvauja įvairiose darbo grupėse, etninės globos tarybos veikloje pagal savo kompetenciją;
7.8. koordinuoja rajoninių turų Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis", Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis", konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas", Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis" komisijų veiklą;
7.9. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą – renka informaciją apie mokymosi poreikius, supažindinti savivaldybės kultūros įstaigas su planuojamais kvalifikacijos kėlimo renginiais, koordinuoja konkrečių kultūros darbuotojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginiuose klausimus;
7.10. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka:
7.10.1. parengia Skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas patalpina į savivaldybės administracijos archyvą, suėjus terminui nuolatinio saugojimo bylas perduoda į Utenos apskrities archyvą;
7.10.2. kiekvieniems metams sudaro Skyriaus dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, bylų apyrašus ir dokumentų sutvarkymo pažymą, sudaro dokumentacijos plano suvestinę lentelę, kiekvienų metų laikino saugojimo bylų sąrašus, rengia dokumentų (bylų) naikinimo aktus, nustatyta tvarka parengtus dokumentus derina su Utenos apskrities archyvu;
7.11. renka ir teikia teisės aktais numatytą informaciją, duomenis savo kompetencijos klausimais Skyriaus internetinės svetainės puslapiui, nuolat juos atnaujinti;
7.12. kaupia ir teikia statistinius duomenis valstybės ir savivaldybės įstaigoms apie savivaldybės tarybos įsteigtų kultūros įstaigų veiklą, rengia statistines ataskaitas;
7.13. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.14. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.15. rengti savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai. METINĖS UŽDUOTYS 

Darbas su nevyriausybinėmis ir religinėmis bendruomenėmis, ekspertų komisijos darbo organizavimas. Projektų finansavimo dokumentų rengimas, ataskaitų tinkamumo tikrinimas ir analizės pateikimas. Metodinės pagalbos tekimas kultūros institucijų darbuotojams ir kaimiškųjų bendrijų bei asociacijų nariams projektų rengimo ir veiklos klausimais.
Koordinuoti ir surengti rajonines ir regionines parodas:
2.1. Liaudies meno meistrų „Aukso vainikas“ darbų parodą Utenoje ir Aukštaitijos regione.
2.2. Lietuvos moksleivių liaudies dailės darbų konkurso parodos „Sidabro vainikėlis“ rajoninį turą.
3. Koordinuoti Tautodailės metams skirtas veiklas.
4. Surengti Utenos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą „Tramtatulis“.
5. Suorganizuoti Aukštaitijos rajono ir regiono etninės kultūros olimpiadas.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041