school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Pareigos:
vyresn. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 320 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63892
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti patirties dirbant Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje, Valdų registro informacinėje sistemoje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, žemės ūkio, kaimo plėtros funkcijų vykdymą bei administravimą, Europos Sąjungos paramos administravimą;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. Skyriaus vyriausiajam specialistui nesant darbe atostogų, ligos, komandiruotes ir pan. metu:
7.1.1. tvarko ūkininkų ūkių registrą teisės aktų nustatyta tvarka: priima prašymus ir reikalingus dokumentus ūkiui įregistruoti, keisti duomenis, išregistruoti, suveda duomenis į duomenų bazę, rengia Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymo projektus, užpildo ūkio įregistravimo pažymėjimus, juos registruoja pažymėjimų apskaitos knygoje ir išduoda ūkininkams;
7.1.2. pildo nuolatinio saugojimo griežtos atskaitomybės ūkininkų ūkių pažymėjimų blankų ir pažymėjimų išdavimo apskaitos knygą;
7.1.3. formuoja ir registruoja ūkininkų ūkių bylas, užtikrina jų saugumą;
7.1.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją institucijoms, ūkininkų ūkių registravimo klausimais;
7.1.5.kiekvieną mėnesį teikia informaciją Savivaldybės administracijos Buhalterijos apskaitos skyriui apie griežtos apskaitos ūkininkų ūkių įregistravimo pažymėjimų panaudojimą;
7.1.6. konsultuoja asmenis ūkininko ūkio registravimo klausimais.
7.2. Tvarko Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registrą teisės aktų nustatyta tvarka:
7.2.1. priima prašymus ir dokumentus valdoms įregistruoti/išregistruoti, atnaujinti valdos duomenis iš Savivaldybės administracijos seniūnijų specialistų bei valdų valdytojų, nustatyta tvarka juos perduoda Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras), iš Centro gautus duomenis perduoda Savivaldybės administracijos seniūnijoms;
7.2.2. įregistruoja/ išregistruoja, atnaujina, keičia valdos duomenis, išduoda pažymas valdų valdytojams apie valdos įregistravimą Centro registre, kiekvienais metais atnaujina žemės ūkio valdų valdytojų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Priima bičių laikytojų paraiškas ir dokumentus paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.
7.4. Konsultuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų specialistus ir pareiškėjus paraiškų teikimo, keitimo klausimais. Esant poreikiui, Centro informacinėje sistemoje (PPIS) įbraižo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų ribas pagal pareiškėjo pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus.
7.5. Pasibaigus pagrindiniam ir pavėluotam žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų deklaravimo laikotarpiui, formuoja paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškų registracijos dokumentus siuntas perdavimui Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC).
7.6. Teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) informaciją ir dokumentus dėl paraiškos dokumentų tikslinimo.
7.7. Nagrinėja asmenų prašymus išmokų mokėjimo klausimais, bendradarbiauja su Centru, NMA ir apie rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka informuoja žemdirbius.
7.8. Bendrauja su ūkininkais, konsultuoja ūkio kūrimo, ekologinio ūkininkavimo, nacionalinės bei Europos Sąjungos paramos gavimo, žemės ūkio produkcijos gamybos, realizavimo, perspektyvių technologijų diegimo klausimais, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui, institucijoms, dėl teisės aktų, reglamentuojančių šiuos procesus, derinimo, keitimo.
7.9. Rengia ir teikia informaciją spaudai, Savivaldybės tinklalapiui, žemdirbių susirinkimuose dėl žemdirbių dalyvavimo įvairiose Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonėse.
7.10. Rengia ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms dėl asmenų dalyvavimo Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse.
7.11. Pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
7.12. Nagrinėja asmenų prašymus, skundus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus.
7.13 Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą.
7.14. Užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
7.15. Pagal archyvų reikalavimus ir patvirtintą Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą tvarko Skyriaus archyvines bylas, užtikrina jų saugumą.
7.16. Vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


 

METINĖS UŽDUOTYS

1. Parengti bendruomeninių organizacijų poreikių anketą, kurios tikslas išsiaiškinti Utenos rajono BO veikloje patiriamus sunkumus ir susidarančias problemas bei priemones ir būdus, kuriais kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius ir savivaldybė galėtų prisidėti prie BO veiklos skatinimo.

2. Duomenų suvestinių, sąrašų gaunamų iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bei Nacionalinės mokėjimo agentūros bei kitos informacijos skubus perdavimas seniūnijų žemės ūkio specialistams, siekiant kad reikiama informacija kuo skubiau pasiektų ūkininkus.

3. Kiekvieną ketvirtį parengti informacinį pranešimą apie paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemones priėmimą.

4. Parengti informacinį lankstinuką / skrajutę, kurioje būtų nurodyta Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus teikiamos paslaugos, darbuotojų kontaktiniai duomenys ir kita svarbi susisteminta informacija.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041