school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 318 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43533
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, žemės ūkio, kaimo plėtrą, melioracijos darbų vykdymą, ES struktūrinių fondų paramos administravimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, ArcGIS programa, teisės aktų paieškos sistemomis), geografinės vietos nustatymo sistemos (GPS) įrenginiu;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. kasmet vykdo melioruotos žemės ir melioracijos bei hidrotechninių statinių bei įrenginių būklės stebėjimą, melioracijos statinių ir melioruotų žemių eksploatacinę priežiūrą ir tvarko jų apskaitą;
7.2. tvarko vykdomų ir jau įvykdytų melioracijos projektų (objektų) techninę dokumentaciją, planinę medžiagą, nustatyta tvarka ją archyvuoja, užtikrina tinkamą jos saugojimą;
7.3. organizuoja melioracijos įrenginių remonto, priežiūros darbus. Stebi, kad būtų išvengta
avarinių situacijų;
7.4. sudaro valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir įrenginių remonto darbų sąmatas, teikia jas tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui, priima tinkamai atliktus projektavimo ir rangos darbus;
7.5. kontroliuoja, ar žemės savininkai ir naudotojai laikosi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo", Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186 „Dėl Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo". Apie daromus pažeidimus nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją, ir valstybinę priežiūrą vykdančias institucijas;
7.6. rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus (melioracijos programą), rengia dokumentus melioracijos darbų programos tvirtinimui Savivaldybės taryboje;
7.7. organizuoja melioracijos objektų darbų techninę priežiūrą, kontroliuoja atliktų darbų kokybę, technologinių reikalavimų laikymąsi, priima atliktus darbus;
7.8. rengia technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, kitus infrastruktūros objektus, formuojant ar performuojant žemės sklypus. Derina projektinę dokumentaciją, kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje, rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, kontroliuoja jų vykdymą;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją melioracijos statinių priežiūros, statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti vykdant viešuosius pirkimus;
7.10. organizuoja iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų, statinių statybos, remonto, eksploatacijos darbų atlikimą, kontroliuoja atliktų darbų kokybę, technologinių reikalavimų laikymąsi, priima tinkamai atliktus darbus;
7.11. nustatyta tvarka ir terminais teikia duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kitoms institucijoms dėl melioracijos statinių apskaitos, kadastro, melioracijos darbų eigos Utenos rajone;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją ES struktūrinių fondų paramai gauti tvarkant melioracijos sistemas ir hidrotechninius statinius. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui dėl galimybės sutvarkyti melioracijos sistemas ir melioracijos statinius pasitelkiant kitus finansavimo šaltinius;
7.13. konsultuoja ūkininkus dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijų steigimo; teisės aktų nustatyta tvarka rengia šių asociacijų projektų, kuriose partnere yra Savivaldybė, dokumentaciją;
7.14. konsultuoja asmenis dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėje „Pelno nesiekiančios investicijos", melioracijos griovių tvarkymo, teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos;
7.15. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja dirvų kalkinimo darbus;
7.16. teisės aktų nustatyta tvarka teikia dokumentaciją asmenims - melioracijos plano dalies kopiją, melioracijos griovių, drenažo rinktuvų profilių kopijas su pažymėtomis žemės sklypų ribomis;
7.17. nagrinėja prašymus ir rengia pasiūlymus dėl miško įveisimo žemės ūkio paskirties žemėje, išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M1:2000 ištrauką;
7.18. konsultuoja asmenis, pageidaujančius savo žemėje vykdyti įvairius kasinėjimo darbus, siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeistos valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos sistemų tinkamas funkcionavimas;
7.19. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.20. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus;
7.21. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.22. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo jam priskirto turto, tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymo ir realizavimo;
7.23. pagal teisės aktų reikalavimus tvarko archyvines bylas, užtikrina jų saugumą;
7.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Koordinuoti projektą „Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. hidrotechnikos statinių kapitalinis remontas/rekonstravimas ir tilto per Krašuonos up. Kačiūnų k., rekonstravimas“.
2. Utenos r. Jotaučių k.v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio projekto parengimas.
3. Projekto „Drenažo sistemos Nr. 1 Klovinių k., Utenos r. sav., remonto darbai“ vykdymas.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041