school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 318 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64011
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, žemės ūkio, kaimo plėtros ir melioracijos funkcijų vykdymą bei administravimą, ES paramos administravimą taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, ArcGIS programa, teisės aktų paieškos sistemomis), mokėti dirbti GPS prietaisu;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. turėti vairuotojo pažymėjimą.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vykdo melioruotos žemės būklės stebėjimą, melioracijos statinių ir melioruotų plotų eksploatacinę priežiūrą ir tvarko jų apskaitą;
7.2. tvarko ir saugo vykdomų ir jau įvykdytų melioracijos projektų (objektų) techninę dokumentaciją ir kitą su tuo susijusią dokumentaciją, nustatyta tvarka ją archyvuoja, užtikrina tvarkingą jos saugojimą;
7.3. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl melioracijos įrenginių remonto ir priežiūros. Stebi, kad būtų išvengta avarinių situacijų;
7.4. nustato ir rengia technines sąlygas dėl statinių, įrenginių infrastruktūros objektų projektavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, melioruotose žemės sklypuose, rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, kontroliuoja jų vykdymą;
7.5. derina projektinę dokumentaciją, kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje žemėje;
7.6. Dokumentų valdymo sistemoje (DVS) ,,Kontora" tvarko techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti registrą, komplektuoja bylas, užtikrina jų saugumą;
7.7. DVS ,,Kontora" tvarko teritorijų planavimo dokumentams rengti išduotų sąlygų registrą, komplektuoja bylas, užtikrina jų saugumą;
7.8. vadovaujantis viešųjų pirkimų planu rengia dokumentaciją reikalingą inicijuoti melioracijos darbų, projektavimo paslaugų viešuosius pirkimus;
7.9. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia dokumentaciją Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, siekiant tvarkyti ir/ar prižiūrėti melioracijos statinius;
7.10. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir kitoms institucijoms dėl melioracijos statinių apskaitos, kadastro, melioracijos darbų eigos rajone;
7.11. konsultuoja asmenis dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijų steigimo, rengia dokumentaciją finansavimui gauti;
7.12. konsultuoja asmenis dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėje „Pelno nesiekiančios investicijos", melioracijos griovių tvarkymas, rengia dokumentaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
7.13. asmenų prašymu, teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją apie esamas melioracijos sistemas jų nuosavybės teise valdomoje žemėje;
7.14. nagrinėja asmenų prašymus, dėl miško įveisimo žemės ūkio paskirties žemėje, išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M1:2000 ištraukas;
7.15. konsultuoja asmenis pageidaujančius savo žemėje vykdyti kasinėjimo darbus, siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeistos valstybei nuosavybės teise priklausančios melioracijos sistemos. Kontroliuoja žemės savininkus ir naudotojus, kaip jie laikosi teisės aktų reglamentuojančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų tinkamą naudojimą ir priežiūrą. Apie daromus pažeidimus nedelsiant informuoja vadovybę ir valstybinę priežiūrą vykdančias institucijas;
7.16. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus;
7.17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.18. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.19. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto, susijusio su Skyriaus veikla tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymo ir realizavimo;
7.20. tvarko Skyriaus archyvą. Rengia Skyriaus dokumentacijos planą. Rengia dokumentus atsiskaitymui su Savivaldybės ir Utenos apskrities archyvu. Pagal archyvų reikalavimus ir patvirtintą Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą tvarko archyvines bylas, užtikrina jų saugumą;
7.21. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja įvairių komisijų darbe;
7.22. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Skatinti asmenis kurti melioracijos sistemų naudotojų asociacijas ir dalyvauti LR Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonėje ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

2. Per trumpesnį nei numato teisės aktai terminą derinti projektus Informacinėje sistemoje „Infostatyba“, informacinėje sistemoje „Geoportal“ derinti topo nuotraukas, informacinėje sistemoje „ŽPDRIS“ derinti Kaimo plėtros ir žemėtvarkos projektus.


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041