school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 317 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63892
Mobilusis telefonas:
+370 686 12549
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą, inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį žemės ūkio inžinerijos srityje;

6.3 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su valstybės informacinių išteklių valdymu, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registru, jų atitikties įvertinimu, tipo patvirtinimu, techninėmis apžiūromis, saugiu eismu ir gebėti juos taikyti praktiškai, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

6.4. išmanyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo principus ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;

6.5. gebėti konsultuoti technikos savininkus įvairiais technikos panaudojimo registravimo, techninės būklės, įsigijimo, saugių darbo sąlygų klausimais;

6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

6.7. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office” programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą: kasmetines apžiūras, registruoja ir išduoda valstybinio numerio ženklus bei nustatytos formos registracijos pažymėjimus traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų ir traktorių priekabų savininkams, tvarko Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą (toliau – Registras):

7.1.1. priima iš Registro duomenų teikėjų traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau Taisyklės) nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir traktorių techninius ir eksploatacinius duomenis, pildo nuolatinio saugojimo griežtos atskaitomybės blankų ir pažymėjimų išdavimo ir apskaitos žurnalą;

7.1.2. formuoja ir įrašo į Registro duomenų bazę Registro duomenis, išduoda registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus;

7.1.3. taiso registre padarytas klaidas, apie pakeitimus praneša duomenų teikėjams, prireikus keičia anksčiau išduotus registracijos liudijimus;

7.1.4. tvarko Registro duomenų teikėjų traktoriui registruoti pateiktus dokumentus;

7.1.5. nurodo Registre duomenis apie atliktų techninių apžiūrų datas;

7.1.6. konsultuoja Registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į Registrą, paramos žemės ūkiui, technikos įsigijimo, jos racionalaus panaudojimo, techninės priežiūros, remonto ir kitais klausimais.

7.2.užtikrina, kad:

7.2.1. registravimo procedūra vyktų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

7.2.2. į Registrą būtų įrašyti teisingi, tikslūs, išsamūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų traktoriui registruoti pateiktų dokumentų duomenis.

7.3. tikrina registruojamos žemės ūkio technikos techninius ir eksploatacinius duomenis, registravimo ir įsigijimo dokumentų teisėtumą;

7.4. sudaro ir skelbia techninių apžiūrų metinius grafikus Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) seniūnijose, įmonėse ir organizacijose, bendrą informaciją talpina Savivaldybės administracijos interneto svetainėje, vietinėje spaudoje;

7.5. kontroliuoja, kad į Lietuvą Utenos rajono gyventojų įvežama registruotina žemės ūkio technika turėtų Europos Bendrijos patvirtintą galiojantį atitikties sertifikatą;

7.6. teikia informaciją ir duomenis policijos komisariatams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, antstoliams notarų biurams ir kitoms įstaigoms savo kompetencijos klausimais;

7.7. pagal patvirtintą viešųjų pirkimų planą rengia Skyriaus organizuojamų viešųjų pirkimų dokumentus, kontroliuoja sutarčių vykdymą;

7.8. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;

7.9. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.10. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų vykdymą;

7.11. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, laiku praneša Savivaldybės administracijos vadovams apie aplinkybes, gresiančias jo saugumui, dalyvauja jį inventorizuojant, teikia pasiūlymus dėl jo nurašymo ir realizavimo;

7.12. kiekvieną mėnesį teikia informaciją Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apie griežtos apskaitos blankų panaudojimą;

7.13. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nustatymo ir apskaičiavimo komisijos darbe;

7.14. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos, kuri nustato Utenos rajono savivaldybei priklausančių lengvųjų automobilių gedimus, darbe;

7.15. pagal archyvų reikalavimus ir patvirtintą Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą tvarko archyvines bylas, užtikrina jų saugumą;

7.16. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, ligos, atostogų metu, kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;

7.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1.Paspartinti techninių apžiūrų vykdymo laiką patikrinant vietoje žemės ūkio technikos registro duomenis ir priimant sprendimą dėl techninės apžiūros talono arba apžiūros akto išdavimo.

2.Organizuoti žemdirbių šventę.

 


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041