school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 319 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64010
Mobilusis telefonas:
+370 687 15249
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, žemės ūkio, kaimo plėtros ir melioracijos funkcijų vykdymą bei administravimą, Europos Sąjungos paramos administravimą;
6.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, ArcGIS programa, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. vadovauja Skyriaus darbui, atsakingas už Skyriaus veiklos rezultatus ir Skyriaus nuostatų įgyvendinimą. Rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatus;
7.2. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų kasmetinį vertinimą bei teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo, nuobaudų skyrimo, priemokų už papildomus darbus skyrimo;
7.3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų žemės ūkio specialistų darbą, vykdant Skyriui pavestų uždavinių vykdymą;
7.4. užtikrina teisingą, skaidrų ir racionalų funkcijoms vykdyti skirtų lėšų panaudojimą;
7.5. ruošia metines ataskaitas apie Skyriaus veiklą;
7.6. koordinuoja ūkininkų ūkių registro tvarkymą, tikrina, derina Skyriaus valstybės tarnautojų parengtus įsakymus dėl ūkininkų ūkių įregistravimo, perregistravimo, išregistravimo;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras vykdymą;
7.8. kontroliuoja, kaip vykdomi darbai, susiję su melioracijos, hidrotechninių įrenginių priežiūra, eksploatavimu, melioracijos darbų užsakovo funkcijų atlikimu – tikrina Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus (sutarčių projektus, darbų užbaigimo aktus ir kt. ), juos vizuoja;
7.9. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu vykdo sutarčių administratoriaus funkcijas;
7.10. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas Skyriaus funkcijų vykdymui;
7.11. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto, susijusio su Skyriaus veikla, priežiūrą, imtis priemonių, užkertančių kelią žalai, laiku praneša Savivaldybės administracijos direktoriui apie aplinkybes, gręsiančias turto saugumui, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą;
7.12. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.13. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.14. dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų, žemdirbių savivaldos organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose, kuriose svarstomi žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai, bendradarbiauja su žemdirbių savivaldos organizacijomis, kaimų bendruomenėmis, žiniasklaidos atstovais;
7.15. organizuoja Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymą;
7.16. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, užtikrina skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų kompetentingą nagrinėjimą ir savalaikį atsakymą į juos;
7.17. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.18. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų darbe;
7.19. kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų, kuriuos rengė Skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendinimą;
7.20. kontroliuoja Skyriaus specialistų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
7.21. vizuoja Skyriaus specialistų parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, taip pat ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, projektus;
7.22. teikia aktualią informaciją kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos, žemės ūkio technikos techninės priežiūros bei registracijos klausimais paskelbimui Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje;
7.23. teikia informaciją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kitoms institucijoms su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
7.24. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Koordinuoti skyriaus veiklą, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai.
2. Aktyvinti skyriaus indėlį kaimo bendruomenių veikloje.
3. Organizuoti projekto „Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. hidrotechnikos statinių kapitalinis remontas/rekonstravimas ir tilto per Krašuonos up. Kačiūnų k., rekonstravimas“ veiklas.
4. Skatinti ūkio subjektus teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemones.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041