school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Finansų skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Adresas:
Utenio a. 4, 214 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64051
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
1.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
2.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
2.2. analizuoja asignavimų valdytojų, gaunančių lėšas iš Savivaldybės biudžeto, veiklos rodiklius ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui dėl veiklos rezultatų bei pasiūlymus dėl asignavimų valdytojų veiklos ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo didinimo, galimo lėšų paskirstymo, įgyvendinant prioritetinius uždavinius;
2.3. konsultuoja viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkančius darbuotojus finansinės atskaitomybės sudarymo bei finansinių ataskaitų rinkinių duomenų pateikimo į VSAKIS klausimais;
2.4. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų finansinę veiklą:
2.4.1. pagal Mokinių registro duomenis parengia ir praneša mokykloms prognozuojamus rodiklius, pakitusias arba naujas pinigines išlaidų normas, kurie būtini išlaidų sąmatų projektuose numatomiems mokymo lėšų asignavimams apskaičiuoti;
2.4.2. atlieka paskaičiavimus dėl mokymo lėšų perskirstymo tarp įstaigų, apskaičiuoja ir paskirsto mokymo lėšas už brandos egzaminų vykdymą ir darbų vertinimą;
2.4.3. rengia ir tikslina švietimo, kultūros, socialinių paslaugų ir kitų įstaigų biudžeto išlaidų planavimo, lėšų panaudojimo, perskirstymo ir kitas tvarkas;
2.4.4. priima ir tikrina švietimo įstaigų biudžeto išlaidų programų projektus, sudaro suvestines ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų plano sudarymui;
2.4.5. rengia ataskaitas apie mokymo lėšų panaudojimą (pagal mokymo lėšų dalis) bei teikia teisės aktų nustatyta tvarka;
2.4.6. tikrina švietimo įstaigų ugdymo planus ekonomiškumo ir racionalumo pagrindu bei lygina juos su bendraisiais ugdymo planais ir mokymo lėšų apskaičiavimo nuostatomis, apie neatitikimus informuoja Skyriaus vedėją bei švietimo įstaigas kuruojančio skyriaus vedėją;
2.5. atlieka Savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaidų analizę ir teikia įvairius ekonominius paskaičiavimus bei pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų perskirstymo ar papildomo skyrimo;
2.6. kontroliuoja, kad viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesniojo konsolidavimo lygio, atsakingi asmenys konsolidavimo procedūras atliktų pagal konsolidavimo kalendorių;
2.7. priima viešojo sektoriaus subjektų metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
2.8. atlieka konsoliduotųjų finansinių ataskaitų visas konsolidavimo procedūras ir rankinį duomenų koregavimą VSAKIS;
2.9. sudaro konsolidavimo įrašų registrą ir teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui;
2.10. rengia aukštesnio lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS ir, pasirašius Savivaldybės administracijos direktoriui, teikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai dėl audito išvados, kartu su audito išvada konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti;
2.11. vykdo einamąją finansų kontrolę Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją;
2.12. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
2.13. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
2.14. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
2.15. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Parengti viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams atmintinę apie 2019 m. finansinės atskaitomybės rinkinių pateikimą į viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).
2. Pagal planuojamą mokinių skaičių klasėse nuo 2020-09-01 paskaičiuoti prognozuojamą bazinį klasių ir mokytojų etatų skaičių mokyklose. Apie paskaičiavimus informuoti bendrojo ugdymo mokyklų vadovus.
3. Parengti informaciją apie mokytojų etatinio darbo apmokėjimo nuo 2020-09-01 pokyčius.

 


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041