school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Finansų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 214 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43513
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSI SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą ekonomikos krypties ar finansinį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms pateikus biudžetinių įstaigų pajamų, gautų už suteiktas paslaugas, programų sąmatų projektus kompiuterinėje programoje „FinNet", analizuoja asignavimų valdytojų pateiktus paskaičiavimus, įvertinus galimybes, rengia bendrą suvestinę ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl rengiamo Savivaldybės biudžeto;
7.2. iš savivaldybės biudžetinių įstaigų surinkus pajamų įmokų į biudžetą skiriamų programoms finansuoti ataskaitas, sutikrina, ar sutampa duomenys pagal atskirus asignavimų valdytojus ir parengia ketvirtinę ir metinę ataskaitas;
7.3. kas ketvirtį sutikrina surinktas iš savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitas, pateiktas forma Nr. S7 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų ir įmokų ataskaita";
7.4. surenka iš savivaldybės biudžetinių įstaigų investicijų ataskaitas. Sutikrina įstaigų duomenis, parengia bendrą suvestinę ataskaitą, teikia Statistikos departamentui;
7.5. teikia viešojo sektoriaus subjektų nuosavybės dalių duomenis VSAKIS;
7.6. kontroliuoja, kad viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesniojo konsolidavimo lygio, atsakingi asmenys konsolidavimo procedūras atliktų pagal konsolidavimo kalendorių;
7.7. VSAKIS sistemoje vykdo atsakingų asmenų administravimą;
7.8. veda į VSAKIS informaciją apie naujo prie konsolidavimo schemos priskirto viešojo sektoriaus subjekto, kuris priskirtas prie žemesniojo konsolidavimo lygio, atsakingus asmenis;
7.9. tikrina, tikslina į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą įtrauktus duomenis;
7.10. atlieka viešojo sektoriaus subjektų aiškinamojo rašto komentarų informacijos konsolidavimą informacinėje sistemoje VSAKIS;
7.11. rengia aukštesniojo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitas pagal VSAFAS ir kartu su aiškinamuoju raštu, pasirašius savivaldybės administracijos direktoriui, teikia Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai dėl audito išvados. Kartu su audito išvada konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį teikia Utenos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti ir patvirtintą pateikia Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;
7.12. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka:
7.12.1. parengia Skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas patalpina į savivaldybės administracijos archyvą, suėjus terminui nuolatinio saugojimo bylas perduoda į Utenos apskrities archyvą;
7.12.2. kiekvieniems metams sudaro Skyriaus dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, bylų apyrašus ir dokumentų sutvarkymo pažymą, sudaro dokumentacijos plano suvestinę lentelę, kiekvienų metų laikino saugojimo bylų sąrašus, rengia dokumentų (bylų) naikinimo aktus, viską derinant su apskrities archyvu;
7.13. vykdo einamąją finansų kontrolę savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją;
7.14. konsultuoja asignavimų valdytojus savo kompetencijos klausimais;
7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.16. vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Per ataskaitinį laikotarpį derinti su biudžetinėmis įstaigomis biudžetinių pajamų faktines įmokas, gautus ir negautus biudžeto asignavimus.

2. I ketv. VSAKIS sistemoje vykdyti viešojo sektoriaus subjektų atsakingų asmenų administravimą: skyrimo/ keitimo iniciavimą, taip pat administruoti kitą informaciją.

3. VSAKIS veiklos ataskaitoje „Konsolidavimo schemos ataskaita“ tikrinti ar kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai priskirti prie atitinkamos konsolidavimo srities.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041