school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Finansų skyrius

Pareigos:
vyresn. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 213 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43514
Mobilusis telefonas:
+370 686 13921
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

FINANSŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;

7.2. priima programoje „FinNet" pateiktus asignavimų valdytojų programų sąmatų projektus formuoja programoje „Biudžetas" biudžeto asignavimų poreikio suvestinę ir pateikia ją Skyriaus vedėjui;
7.3. esant reikalui, analizuoja asignavimų valdytojų, išskyrus švietimo įstaigas, programų sąmatas, sudaro apibendrintus duomenis, pateikia išvadas;
7.4. tvarko planinių biudžeto rodiklių apskaitą:
7.4.1. patvirtinus biudžetą Utenos rajono savivaldybės taryboje, praneša asignavimų valdytojams apie jų programų vykdymui patvirtintas sumas;
7.4.2. asignavimų valdytojams pateikus patvirtintas programų sąmatas kompiuterinėje programoje „FinNet", formuoja kompiuterinėje programoje „Biudžetas" biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą) pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją;
7.4.3. veda biudžeto pakeitimus į kompiuterinę programą "Biudžetas" ir patalpina juos į programą „FinNet";
7.4.4. informuoja asignavimų valdytojus apie Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymais padarytus pakeitimus jų programų sąmatose, išrašant pažymas apie biudžeto pakeitimus;
7.5. rengia planinių rodiklių atskaitomybę. Suveda asignavimų valdytojų įsakymais padarytus patikslinimus programų sąmatose programose „Biudžetas" ir „FinNet", tikrina pateiktų ataskaitų planinius rodiklius ir formuoja atskaitomybės formas kompiuterine programa "Biudžetas";
7.6. kontroliuoja skyrių parengtą lėšų poreikio valstybinėms deleguotoms funkcijoms (perduotoms savivaldybei) vykdyti apskaičiavimą ir pateikimą nustatytais terminais atitinkamoms ministerijoms ir žinyboms bei rengia ir užtikrina atskaitomybės savalaikį pateikimą atitinkamoms institucijoms;
7.7. vykdo einamąją finansų kontrolę Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją;
7.8. konsultuoja asignavimų valdytojus savo kompetencijos klausimais;
7.9. tvarko Skyriaus dokumentų valdymą;
7.10. kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią informaciją, nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto valdymą, pasikeitimus, taiko juos praktikoje;
7.11. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.12. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.


 METINĖS UŽDUOTYS
1. Patikslinti valstybės lėšų planavimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą grafiką.
2.Parengti ir pateikti skyriaus vedėjai informaciją apie Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą 2019 m. rugsėjo 30 d.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041