school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Finansų skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 212 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61618
Mobilusis telefonas:
+370 686 12609
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos krypties išsilavinimą
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį biudžeto apskaitos, ekonomikos ar finansų valdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal Skyriaus nuostatus, jam vadovauja, paskirsto darbus Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų darbo drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai. Rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, laiku inicijuoti jų pakeitimus, papildymus;
7.2. rengia savivaldybės biudžeto projektą teisės aktų nustatyta tvarka, teikia jį administracijos direktoriui jo nustatyta tvarka bei savivaldybės tarybai jos reglamento nustatyta tvarka.
7.3. teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės biudžeto ir finansinės atskaitomybės rinkinį.
7.4. analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų vykdymą ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl pajamų planų tikslinimo.
7.5. teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų finansinių šaltinių racionalaus ir efektyvaus panaudojimo, dėl biudžetinių įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo ekonominio – finansinio tikslingumo, bei dėl savivaldybės skolinimosi galimybių.
7.6. rengia sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo ir garantijų suteikimo savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kontroliuoti skolos ir garantijų limitų prisilaikymą.
7.7. rengia dokumentus dėl mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims savivaldybės biudžeto sąskaita išimties tvarka.
7.8. kaupia ir sistemina informaciją savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais bei konsultuoja savivaldybės biudžetinių įstaigų atsakingus darbuotojus šiais klausimais, teikia pasiūlymus dėl taupaus lėšų naudojimo.
7.9. analizuoja asignavimų valdytojų darbuotojų skaičiaus normatyvus, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo dydžio nustatymo.
7.10. vykdo viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės konsolidavimo proceso stebėseną Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje.
7.11. kartu su darbo birža organizuoja darbdavių konkursus viešiesiems darbams atlikti ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl lėšų, skirtų viešiesiems darbams, paskirstymo.
7.12. vertina pavaldžių savivaldybės valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinės būklės ataskaitas, ar jos parengtos laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų minimalių finansų kontrolės reikalavimų ir formų.
7.13. vykdo sandorių, susijusių su savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimu, išankstinę kontrolę, savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo ir biudžeto vykdymo einamąją finansų kontrolę administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją.
7.14. derina savivaldybės institucijų sprendimų, susijusių su savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų lėšų panaudojimu, projektus.
7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina Skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir atsakymų į juos parengimą laiku.
7.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus savivaldybės biudžeto pajamų bei išlaidų, kitų lėšų disponavimo klausimais pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą.
7.17. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Parengti ir pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie valstybės biudžeto dotacijų, skirtų ES projektų savai daliai bendrafinansuoti panaudojimą.
2. Parengti ir pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą 2020 m. rugsėjo 30 d. ir lapkričio mėn. pateikti Utenos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir turto valdymo komitetui.Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041