school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pozicija:
archyvo tvarkytoja
Adresas:
J. Basanavičiaus g. 114, Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 51430
Mobilusis telefonas:
+370 616 86343
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS ARCHYVO TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą, dokumentų saugojimą ir naikinimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima iš likviduojamų juridinių asmenų, registruotų Utenos rajone, ilgo ir trumpo saugojimo dokumentus ir juos saugo, užrašo byloms patvirtintus apskaitos duomenis;
2.2. priima iš fizinių asmenų archyvinius dokumentus nustatytam laikui pagal sutartį ir saugo juos;
2.3. sudaro saugomų dokumentų fondus, tvarko jų apskaitą, užtikrina jų apsaugą;
2.4. teikia metodinę pagalbą įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, besiruošiančioms perduoti dokumentus saugoti;
2.5. išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims archyvinius pažymėjimus turimų archyvinių fondų dokumentų pagrindu, taip pat saugomų dokumentų kopijas;
2.6. išduoda pažymas apie dokumentų atidavimą saugoti archyvui;
2.7. tvirtina išduodamų pažymų ir dokumentų kopijas;
2.8. užtikrina rengiamų atsakymų asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti tikslumą, išsamumą, teisingumą ir tinkamą įforminimą;
2.9. konsultuoja už dokumentų tvarkymą ir apskaitą atsakingus asmenis archyvų veiklos, archyvinių dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo klausimais, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių archyvinių dokumentų apskaitą, įgyvendinimą;
2.10. teikia informaciją Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialui ir Valstybinio socialinio drausimo fondo vadybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) apie archyve esamus duomenis dėl pažymų išdavimo;
2.11. pasibaigus dokumentų saugojimo laikui, organizuoja dokumentų tikslinę ekspertizę, surašo dokumentų atrinkimo ir naikinimo aktus, išbraukia juos iš įskaitos ir organizuoja sunaikinimą;
2.12. reguliariai vykdo archyvinių fondų ir dokumentų sanitarinį tvarkymą ir jų fizinės būklės patikrinimą;
2.13. kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant reikalui, organizuoja jų atkūrimą, rūpinasi saugyklų patalpose dokumentų saugojimui tinkamomis sąlygomis;
2.14. vykdo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041