school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 209 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43511
Mobilusis telefonas:
+370 618 69670
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities edukologijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybinės kalbos naudojimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kalbos tvarkybos darbo patirtį;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" tvarko ir administruoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais registrus;".
7.1.1 dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" tvarko ir administruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais registrus (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.2. teikia Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes spaudos leidiniams;
7.3. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" parengia spausdinimui Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, juos spausdina, publikuoja Savivaldybės internetinėje svetainėje;
7.4. komplektuoja Savivaldybės mero potvarkius veiklos klausimais, užtikrina jų pateikimą Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai ir vykdytojams;
7.4.1 komplektuoja Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, užtikrina jų pateikimą Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai ir vykdytojams (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.5. redaguoja ir vizuoja Savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių ir kitų sandorių projektus;
7.6. redaguoja ir vizuoja savo parašu Savivaldybės administracijoje rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, siunčiamų raštų, kitų dokumentų projektus (išskyrus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus) (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.6.1 redaguoja ir vizuoja savo parašu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.7. kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.8. derina Savivaldybės teritorijoje rengiamų reklamų bei kitų viešųjų užrašų tekstus (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.9. konsultuoja Savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
7.10. organizuoja Savivaldybės tarybos posėdžių techninį aptarnavimą, protokoluoja Savivaldybės tarybos posėdžiuose (įformina posėdžio protokolą) (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.11. užtikrina Savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtų sprendimų pateikimą vykdytojams (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.12. protokoluoja Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto posėdžiuose bei atlieka šio komiteto darbo techninį aptarnavimą (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.13. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" registruoja Savivaldybės institucijų sudaromas sutartis, kitus sandorius (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.14. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" parengia spausdinimui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus, juos spausdina (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.16. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.17. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Teikti skyriaus vedėjui bei Strateginio planavimo ir investicijų skyriui informaciją apie tarybos sprendimų projektų vertinimą administracinės naštos aspektu.
2. Susisteminti savivaldybės administracijos skyrių, savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, tarybos narių, frakcijų, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymus savivaldybės tarybos 2020 metų veiklos planui, parengti tarybos sprendimo projektą bei teikti svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041