school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pozicija:
vyresn. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 117 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64052
Mobilusis telefonas:
+370 612 90857
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (aukštesnįjį, spec. vidurinį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, tarnybinio transporto panaudojimą, kelionės lapų pildymą, turto ir medžiagų įgijimą ir nurašymą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą kanceliarinėmis, ūkinėmis, techninėmis bei kitomis priemonėmis, reikalingomis jų darbui, išduoda jas darbuotojams;
5.2. išduoda Savivaldybės administracijos vairuotojams kelionės lapus, juos priima, registruoja, tikrina jų įrašų teisingumą, pateikia juos Buhalterinės apskaitos skyriui teisės aktų nustatyta tvarka;
5.3. koordinuoja Savivaldybės administracijos vairuotojų darbą, pildo jų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užpildytus žiniaraščius kas mėnesį pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui
5.3. kontroliuoja, ar neviršijami Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyti kuro limitai lengviesiems automobiliams;
5.4. vykdo darbus, susijusius su reprezentacija:
5.4.1 užsako suvenyrus, gėles, sveikinimų, padėkų blankus, kitas reikalingas reprezentacijai prekes, maitinimo, nakvynės paslaugas, parengia patalpas reprezentaciniams renginiams;
5.4.2. sudaro išlaidų sąmatas reprezentacinėms išlaidoms, teikia jas derinti Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.5. registruoja Savivaldybės administracijoje naudojamus antspaudus ir spaudus;
5.6. Skyriaus vedėjo ar Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimu rengia išlaidų transporto remontui analizę;
5.7. rengia kuro panaudojimo ataskaitas ir teikia Buhalterinės apskaitos skyriui teisės aktų nustatyta tvarka;
5.8. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, imasi priemonių, užkertančių kelią žalai, laiku praneša Savivaldybės administracijos vadovams apie aplinkybes, gręsiančias jo saugumui, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą;
5.9. užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą valstybės švenčių dienomis, užsienio šalių vėliavų iškėlimą, atvykus oficialioms delegacijoms;
5.10. atsako už darbą su jam priskirtu turtu (už jo priėmimą, saugojimą, naudojimą, išdavimą, perdavimą, grąžinimą, pakeitimą);
5.11. rengia medžiagų, inventoriaus išdavimo ir nurašymo dokumentus;
5.12. rengia telekomunikacijų paslaugų nustatytų limitų ataskaitas, teikia jas Buhalterinės apskaitos skyriui;
5.13. teikia duomenis draudimo bendrovėms apie draudžiamus objektus;
5.14. dalyvauja rengiant viešųjų prekių aukcionus;
5.15. užtikrina Savivaldybės administracijos patalpų suteikimą ir parengimą Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiams, pasitarimams, šventėms, kitiems Savivaldybės institucijų ar Savivaldybės administracijos padalinių organizuojamiems renginiams;
5.16. vykdo darbuotojo, atsakingo už Savivaldybės administracijos pastato ir jame esančio turto eksploatavimo, priežiūros, apsaugos užtikrinimą, funkcijas (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
5.17. nustatyta tvarka nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, raštus, laiku parengia atsakymus į juos;
5.18. pagal savo kompetenciją dalyvauja į vairių komisijų ir darbo grupių darbe;
5.19. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041