school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 119 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43506
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą ir mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse;
4.2. Turi išmanyti:
4.2.1. teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, ir jų praktinį taikymą;
4.2.2. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimus;
4.2.3. į rinką teikiamų asmeninių apsaugos priemonių, įrenginių ir kitų darbo priemonių reikalavimus;
4.2.4. darboviečių, darbo vietų įrengimo, saugaus darbo organizavimo reikalavimus;
4.2.5. kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, jų naudojimo reikalavimus;
4.2.6. profesinės rizikos veiksnius, jų poveikį darbuotojų sveikatai ir prevencijos priemones, siekiant darbuotojus apsaugoti nuo šių veiksnių poveikio;
4.2.7. profesinės rizikos vertinimo įmonėje reikalavimus, profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių nustatymo ir įgyvendinimo reikalavimus;
4.2.8. labiau pažeidžiamų asmenų grupes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus šiems asmenims;
4.2.9. darbuotojų instruktavimo, mokymo ir atestavimo reikalavimus;
4.2.10. darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas, pareigas ir teises;
4.2.11. pagrindines nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų priežastis ir prevencijos priemones;
4.2.12. avarijų prevencijos ir darbuotojų evakavimo reikalavimus;
4.2.13. darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimo principus;
4.2.14. socialinio dialogo įmonėje sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas dalyvius, jų funkcijas;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.4. turi gebėti vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, nurodytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo";
4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. instruktuoja darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata sąrašus, analizuoja privalomų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas, organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
5.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą Savivaldybės administracijoje, pildo darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;
5.4. teisės aktų nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus darbe, tvarko jų apskaitą, rengia darbuotojų saugos ir sveikatos ataskaitas bei kitus reikiamus dokumentus;
5.5. rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuoja jų parengimą, užtikrina prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi;
5.6. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Savivaldybės administracijoje ir prireikus teikia apie tai informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, Savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui;
5.7. dalyvauja Savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje;
5.8. užtikrina priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Savivaldybės administraciniame pastate, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose garažuose;
5.9. organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
5.10. teisės aktų nustatyta tvarka tobulina kvalifikaciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
5.11. nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
5.12. rengia savo tvarkomus dokumentus archyviniam saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas patalpinti į Savivaldybės administracijos archyvą, kiekvieniems metams sudaro reikalingų registrų sąrašą ir pateikia darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės administracijos archyvo tvarkymą;
5.13. rengia Skyriaus organizuojamų viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka Skyriaus organizuojamus viešuosius pirkimus, teikia informaciją Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka ir terminais apie įvykdytas, nutrauktas sutartis ir atliktus pirkimus;
5.14. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų vykdytojo funkcija;
5.15. tikrina iš Savivaldybės administracijos seniūnijų gautų sąskaitų – faktūrų atitikimą sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių sąlygoms;
5.16. organizuoja Savivaldybės administracijos patalpų apsaugą, priežiūrą, švaros, tvarkos jose ir administracijos pastatui priskirtoje teritorijoje palaikymą, Savivaldybės administracijos pastate esančių materialinių vertybių priežiūrą ir apsaugą (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
5.17. organizuoja sargų darbą, sudaro jų darbo grafikus teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia tvirtinti Skyriaus vedėjui, pildo sargų budėjimo žurnalą, derina jų prašymus, susijusius su darbo santykiais;
5.18. organizuoja valytojų darbą, aprūpina juos darbui reikalingomis priemonėmis, priskiria valomus plotus ir teikia tvirtinti Skyriaus vedėjui (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);

5.18.1 teikia Buhalterinės apskaitos skyriui duomenis apie Savivaldybės administracijoje sunaudojamo vandens ir šiukšlių išvežimo kiekius;
5.18.2 pildo vairuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kas mėnesį juos pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui;
5.19. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių darbe;
5.20. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041