school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos:
kalbos tvarkytoja (vyr. specialistė)
Adresas:
Utenio a. 4, 230 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64035
Mobilusis telefonas:
+370 611 42521
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS KALBOS TVARKYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. žinoti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą; žinoti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo, asmenų aptarnavimo savivaldybės institucijose, informacijos teikimo asmenims, reklamos ir viešųjų užrašų, kitose, su atliekamomis funkcijomis susijusiose, srityse;
6.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. mokėti anglų B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja, kaip savivaldybės administracijoje ir savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
7.2. atsiskaito Valstybinei kalbos inspekcijai už valstybės perduotas savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją pagal teisės aktų nustatytą tvarką.
7.3. redaguoja ir vizuoja savo parašu savivaldybės administracijoje rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, siunčiamų raštų, kitų dokumentų projektus (išskyrus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus);
7.3.1 redaguoja ir vizuoja savo parašu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.3.2 redaguoja ir vizuoja savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių ir kitų sandorių projektus (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.4. derina savivaldybės teritorijoje rengiamų reklamų bei kitų viešųjų užrašų tekstus;
7.5. pagal įgaliojimus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6. konsultuoja savivaldybės administracijos bei savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
7.7. konsultuoja savivaldybės teritorijoje esančius juridinius asmenis, gyventojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
7.8. dalyvauja organizuojant savivaldybės teritorijoje vykstančius renginius valstybinės kalbos vartojimo srityje;
7.9. organizuoja savivaldybės tarybos posėdžių techninį aptarnavimą, protokoluoja savivaldybės tarybos posėdžiuose (įformina posėdžio protokolą);
7.10. užtikrina savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtų sprendimų pateikimą vykdytojams;
7.11. parengia saugojimui archyve teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės tarybos sprendimus;
7.12. protokoluoja savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitete; savivaldybės administracijos direktoriui pavedus dirba sekretoriumi Utenos rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijoje;
7.13. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.14. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina šių sprendimų įgyvendinimą;
7.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Kontroliuoti, kaip savivaldybės administracijoje ir savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, atlikti valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją.
2. Patikrinti Utenos mieste ne mažiau kaip 10 reklamų ir viešųjų užrašų. Ataskaitą apie patikrinimo rezultatus išsiųsti Valstybinei kalbos inspekcijai.
3. Organizuoti Nacionalinio diktanto konkursą.
4. Dokumentų valdymo sistemoje (DVS) redaguoti ir derinti savo parašu savivaldybės administracijoje rengiamus savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, siunčiamus raštų, kitų dokumentų projektus.


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041