school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėjos pavaduotoja (informacinės technologijos)
Adresas:
Utenio a. 4, 321 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64042
Mobilusis telefonas:
+370 616 43135
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
1.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų administravimo srityje;
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, informacijos teikimą savivaldybių institucijose, visuomenės informavimą, informacinių technologijų plėtrą, kitose su Skyriaus veikla susijusiose srityse, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis), išmanyti MS Windows operacinę sistemą, kompiuterių tinklus, informacinių sistemų diegimą;
1.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vykdančių funkcijas informacinių sistemų administravimo ir priežiūros srityje, darbą;
2.2. rengia strateginius ir taktinius Savivaldybės komunikacijos planus, ryšių ir informacinių technologijų priemonių bei paslaugų plėtros programas, organizuoja jų vykdymą;
2.3. koordinuoja informacinės visuomenės plėtrą Savivaldybės teritorijoje viešojo administravimo srityje;
2.4. inicijuoja ir organizuoja informacinių technologijų diegimą ir plėtrą Savivaldybės administracijoje, koordinuoja techninės ir programinės įrangos įsigijimą ir naudojimą;
2.5. organizuoja Savivaldybės tarybos, mero ir jo politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos padalinių aprūpinimą kompiuterine ir programine įranga;
2.6. užtikrina Savivaldybės administracijoje esančių spausdintuvų ir kopijavimo aparatų aprūpinimą eksploatacinėmis medžiagomis;
2.7. inicijuoja viešuosius pirkimus kompiuterinei ir programinei įrangai bei jos remonto ir priežiūros paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;
2.8. inicijuoja pirkimo – pardavimo bei paslaugų atlikimo sutarčių projektų rengimą, teikia juos vizuoti pagal Finansų kontrolės taisykles, surenka sutarčių šalių parašus, teikia pasirašytas sutartis užregistruoti;
2.9. atlieka internetinio ryšio ir elektroninių paslaugų LITNET sistemoje administracinę priežiūrą;
2.10. atlieka technines koordinacines funkcijas, dirbant Teisės aktų registre (TAR), konsultuojant sistemos vartotojus;
2.11. administruoja Utenos rajono savivaldybės interneto svetainę www.utena.lt;
2.12. administruoja dokumentų valdymo sistemą „Kontora”;
2.13. administruoja Savivaldybės administracijos elektroninio pašto sistemą;
2.14. užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (kompiuterių, kompiuterinės ir programinės įrangos) tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, imasi priemonių, užkertančių kelią žalai, laiku praneša Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui apie aplinkybes, gręsiančias turto saugumui, dalyvauja turtą inventorizuojant, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir realizavimą;
2.15. prižiūri, kad Savivaldybės administracijoje būtų naudojama legali programinė įranga;
2.16. administruoja Savivaldybės kompiuterinio tinklo topologiją;
2.17. pateikia Savivaldybės administracijos padaliniams asmens duomenis, gaunamus iš Gyventojų registro tarnybos;
2.18. atlieka techninę Savivaldybės tarybos posėdžių įrangos priežiūrą;
2.19. rengia ataskaitų, informacijų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, projektus, rengia ir teikia statistines ataskaitas;
2.20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrinti jų įgyvendinimą;
2.21. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;
2.22. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vedėjo pavaduotojo (atsakingo už ūkinį, techninį ir organizacinį savivaldybės institucijų aptarnavimą) tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jie negalint eiti pareigų;
2.23. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Sukonfigūruoti ir užtikrinti elektroninių žiniaraščių apsikeitimo tarp IS „Parama“ ir AB Lietuvos paštas pristatymo sistemos iki 2020-03-01.
2. IS „Infoera“ serverio migravimas į virtualią KVTC serverių aplinką iki 2020-04-01.
3. Seniūnijos interneto svetainės www.utenosseniunija.lt dizaino, struktūros ir turinio valdymo sistemos atnaujinimas bei duomenų bazės sutvarkymas iki 2020-06-01.
4. Posėdžių salių programinės ir techninės įrangos atnaujinimas WIN 10 operacinei sistemai iki 2020-10-01.
5. Parengti dokumentus įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos (ĮIRIS) įsteigimui ir įteisinimui.

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041