school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 209 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61590
Mobilusis telefonas:
+370 696 61674
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešojo administravimo, vietos savivaldos, valstybės tarnybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo, archyvo tvarkymo, asmenų aptarnavimo savivaldybės institucijose, informacijos teikimo asmenims, viešųjų pirkimų, informacinių technologijų pritaikymo biudžetinėse įstaigose ir kitose su Skyriaus funkcijomis susijusiose srityse;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą, gebėti sutelkti Skyriaus specialistus komandiniam darbui;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą pagal Skyriaus nuostatus, jam vadovauja, rengia ir teikia tvirtinti Skyriaus nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, laiku inicijuoja jų pakeitimus. Kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;
7.2. organizuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymą, Savivaldybės administracijoje rengiamų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, tinkamą rengimą ir įforminimą, asmenų priėmimo Savivaldybės institucijų veiklos klausimais įgyvendinimą;
7.3. užtikrina Savivaldybės institucijų archyvo tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja dokumentų ekspertizės komisijos darbą;
7.4. koordinuoja informacinių sistemų diegimą, plėtojimą ir priežiūrą;
7.5. organizuoja Savivaldybės administracijos ūkinį aptarnavimą;
7.6. organizuoja ir vykdo Skyriaus inicijuojamus viešuosius pirkimus;
7.7. administruoja Skyriuje rengtas viešųjų pirkimų sutartis ir nustatyta tvarka teikia Viešųjų pirkimų skyriui ataskaitas apie šių sutarčių įvykdymą ar nutraukimą;
7.8. išduoda ir tvirtina dokumentų kopijas bei išrašus;
7.9. užtikrina Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir komisijų organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą;
7.10. saugo Savivaldybės institucijų herbinius antspaudus, užtikrina jų teisėtą naudojimą;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.12. užtikrina Savivaldybės institucijų dalyvavimą organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus, rengiant gyventojų apklausas ir referendumus, atliekant gyventojų ir būstų bei kitus visuotinius surašymus teisės aktų nustatyta tvarka;
7.13. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus organizaciniais, asmenų aptarnavimo, informacijos teikimo asmenims, dokumentų judėjimo Savivaldybės administracijoje, kitais klausimais pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.14. kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų, kuriuos parengia Skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendinimą;
7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina Skyriuje gaunamų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimą ir savalaikį atsakymą į juos;
7.16. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo bei kitais savo kompetencijos klausimais, konsultuoja kitus fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.17. vizuoja Skyriuje parengtų Savivaldybės institucijų sprendimų projektus, taip pat ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, projektus.
7.18. dalyvauja įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones;
7.19. organizuoja Skyriuje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.20. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą ir valdymą, pasikeitimus, DVS Kontora technines galimybes ir atnaujinti Utenos rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo taisykles.
2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo normų įgyvendinimą ir parengti Utenos miesto ir Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų herbų naudojimo tvarką.
3. Teikti pasiūlymus ir informaciją apie Utenos rajono savivaldybės reprezentavimą užsienyje ir šalies viduje.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041