school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Pareigos:
vyr. vidaus auditorė
Adresas:
Utenio a. 7, 738 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63982
Mobilusis telefonas:
+370 698 24661
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą ir vidaus auditoriaus kvalifikaciją;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje audito, vidaus audito arba buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, strateginį planavimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, darbo santykius, viešuosius pirkimus, vidaus auditą ir vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, vidaus audito metodiką, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.4. turėti žinių ir įgūdžių taikyti vidaus audito standartus, metodiką, procedūras ir priemones, gebėti savarankiškai atlikti vidaus auditus, parengti vidaus auditų ataskaitas, taip pat vykdyti poauditinę veiklą audituotuose subjektuose;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.2. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka vidaus auditus pagal vidaus auditams keliamus reikalavimus;
7.3. siekdamas veiksmingai atlikti vidaus auditą ir nustatyti problemas, susijusias su vidaus kontrolės sistemos funkcionavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
7.3.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir kita);
7.3.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
7.3.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Savivaldybės biudžeto programų vykdymą;
7.3.4. materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, racionalumą ir efektyvumą;
7.3.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
7.3.6. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
7.3.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
7.3.8. organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą;
7.3.9. Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su audituojama sritimi, vykdymą;
7.3.10. administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą;
7.4. atlikdamas vidaus auditus, laikosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių, Savivaldybės admininistracijos direktoriaus patvirtintos vidaus audito metodikos, Skyriaus nuostatų;
7.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rekomenduojamu klausimynu;
7.6. prieš kiekvieno vidaus audito atlikimą parengia vidaus audito programą ir pateikia tvirtinti Skyriaus vedėjui, vidaus audito metu rengia testus ir klausimynus, reikalingus audito procedūroms atlikti, kuriuos suderina su Skyriaus vedėju;
7.7. atlikęs reikiamas procedūras, surinkęs visus reikiamus įrodymus, siekiant susisteminti bei pagrįsti audito išvadas ir rekomendacijas, vidaus audito metu gautą informaciją, nustatytus faktus bei vidaus audito eigą tinkamai ir laiku registruoja darbo dokumentuose, kurie turi atitikti Skyriaus vidaus audito metodikos reikalavimus, pateikia juos Skyriaus vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu;
7.8. periodiškai atsiskaito Skyriaus vedėjui apie atliekamo vidaus audito eigą;
7.9. užtikrina vidaus audito metu paimtų audituoti ar gautų dokumentų, ataskaitų, registrų, kompiuterinių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;
7.10. vidaus audito metu arba po vidaus audito organizuojamuose susitikimuose supažindina atsakingus už atitinkamą darbo sritį viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojus arba darbuotojus su nustatytais ir apibendrintais faktais, aptaria su jais jų veiklos tobulinimo ir nustatytų trūkumų šalinimo galimybes;
7.11. siekdamas apibendrinti atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl nustatytų neatitikimų ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo, veiklos tobulinimo;
7.12. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus, projektus aptaria su audituotų subjektų vadovais ir pateikia jiems vidaus audito ataskaitų projektus;
7.13. supažindina su atlikto vidaus audito ataskaita, išvadomis bei rekomendacijomis Skyriaus vedėją bei pateikia jas Savivaldybės administracijos direktoriui ar audituotų subjektų vadovams susipažinti pasirašytinai;
7.14. rengia įžanginio bei baigiamojo susitikimų protokolus;
7.15. atlikęs vidaus auditą, sudaro vidaus audito dokumentų bylą ir bylos vidaus apyrašą.
7.16. siekdamas nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte, ar rekomendacijos įgyvendinamos ir padėtis audituotame subjekte gerėja, vykdo pažangos stebėjimą (poauditinę veiklą), vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, kaupia ir analizuoja informaciją apie rekomendacijų vykdymą, sudaro pažangos stebėjimo ataskaitas arba pažymas apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
7.17. užtikrina tiesiogiai adresuotos ar nukreiptos (raštiškos, elektroninės ir pan.) korespondencijos, pavedimų ar kitų dokumentų įvykdymą laiku;
7.18. konsultuoja audituojamųjų subjektų vadovus vidaus kontrolės klausimais, siekdamas padėti tobulinti bei stiprinti vidaus kontrolę, rizikos veiksnių valdymą;
7.19. tinkamai rengia, apskaito, tvarko ir naikina Skyriaus vidaus audito dokumentus bei kitus dokumentus, bylas;
7.20. registruoja Skyriaus parengtus bei gautus su jo veikla susijusius dokumentus dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora";
7.21. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka: parengia Skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui pagal archyvo tvarkymo taisykles, suformuotas bylas patalpina į Savivaldybės archyvą; kiekvieniems metams sudaro Skyriaus dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, bylų apyrašus ir dokumentų sutvarkymo pažymą, kiekvienų metų laikino saugojimo bylų sąrašus, rengia dokumentų (bylų) naikinimo aktus;
7.22. vidaus audito metu nustatęs teisėsaugos institucijų nagrinėtinus pažeidimus, nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją raštu;
7.23. renka duomenis, rengia analizes, kitą informaciją apie savo veiklą bei atliekamus vidaus auditus;
7.24. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo tobulinimo;
7.25. laikosi Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, tarnybinės etikos, išlieka objektyvus ir nešališkas, susilaiko nuo išankstinio vertinimo, vidaus audito metu nustatytų faktų bei gautos informacijos neatskleidžia ne audituojamojo subjekto darbuotojams;
7.26. nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių vidaus audito bei Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos sritis, pasikeitimus, papildymus, nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes ir gebėjimus;
7.27. dalyvauja planuojant Skyriaus veiklą, sudarant strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, rengiant metinę veiklos ataskaitą, taip pat atlieka kitas įstatymų, poįstatyminių teisės aktų nustatytas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.


 METINĖS UŽDUOTYS

1. Atlikti skyriaus vedėjo pavedimais pavestus vidaus auditus laikantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos skyriaus vidaus audito metodikos.
2. Peržiūrėti audituotų subjektų parengtuose vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planuose numatytų 2020 metais įgyvendinti rekomendacijų įgyvendinimą ir sudaryti pažangos stebėjimo pažymas, jas pateikti skyriaus vedėjui susipažinti.
3. Pateikti ne mažiau kaip 1 pasiūlymą dėl skyriaus vidaus audito metodikos pakeitimo.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041