school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Pozicija:
vyr. vidaus auditorė
Adresas:
Utenio a. 7, 738 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63982
Mobilusis telefonas:
+370 698 24661
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS


1. Atlieka viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą – nepriklausomą ir objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą.
2. Atliekant vidaus auditą, tikrina ir vertina audituojamų subjektų veiklą, siekiant vidaus audito tikslų.
3. Dalyvauja teisės aktų, susijusių su vidaus auditu, projektų rengime arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su vidaus auditu susijusius dokumentus.
4. Dalyvauja vidaus audito ataskaitos projekto aptarimuose su audituojamų subjektų vadovais, prireikus juos organizuoja.
5. Kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ir veiklos valdymo procedūrų gerinimo klausimais.
6. Planuoja vidaus audito procesą: atlieka vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustato rizikos veiksnius bei audituotinas sritis; rengia vidaus audito plano ir programos projektą ir teikia jį vidaus audito tarnybos vadovui tvirtinti.
7. Rengia galutinę vidaus audito ataskaitą.
8. Rengia ir teikia konsultacijas valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.
9. Rengia vidaus audito ataskaitų projektus, prireikus tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas.
10. Renka, analizuoja, sistemina vidaus audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus.
11. Stebėtojo teisėmis gali dalyvauti viešojo juridinio asmens organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose.
12. Vykdo vidaus audito pažangos stebėseną - stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos.
13. Nedelsiant praneša vidaus audito tarnybos vadovui apie vidaus audito metu nustatytus galimus pažeidimus, kurie turi nusikalstamos veikos požymių.
14. Skyriaus vedėjo laikino nebuvimo darbe (atostogų, komandiruotės, laikino nedarbingumo) laikotarpiu atlieka skyriaus vedėjo funkcijas.
15. Vykdo skyriaus veiklos dokumentų registravimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naikinimo funkciją pagal Dokumentų ir archyvų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimus. Užtikrina tiesiogiai adresuotos ar nukreiptos korespondencijos, pavedimų ar kitų užduočių įvykdymą laiku.
16. Vykdo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintoje skyriaus vidaus audito metodikoje ir skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas (išskyrus skyriaus vedėjo).
17. Dalyvauja planuojant skyriaus veiklą, rengiant metinę veiklos ataskaitą. Skyriaus vedėjo pavedimais atlieka vidaus auditus. Vykdydamas vidaus auditus periodiškai atsiskaito skyriaus vedėjui.
18. Laikosi Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, vidaus auditorių profesinės etikos principų, kitų poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių vidaus auditą, nuostatų ir reikalavimų. Seka teisės aktų, reglamentuojančių vidaus audito bei savivaldybės administracijos, audituojamų viešųjų juridinių asmenų veiklos sritis, pasikeitimus, nuolat tobulina savo žinias.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.5. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041