school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Pareigos:
vyr. vidaus auditorė
Adresas:
Utenio a. 7, 738 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43541
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito, vidaus audito ar buhalterinės apskaitos tvarkymo srityse;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus ir norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, strateginį planavimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, darbo santykius, viešuosius pirkimus, vidaus auditą ir vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, vidaus audito metodiką, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, rengimą ir saugojimą;
6.4. turėti žinių ir įgūdžių taikyti vidaus audito standartus, metodiką, procedūras ir priemones, gebėti savarankiškai atlikti vidaus auditus, parengti vidaus auditų ataskaitas, taip pat vykdyti poauditinę veiklą audituotuose subjektuose;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka vidaus auditus pagal Skyriaus vedėjo pavedimus;
7.2. siekiant veiksmingai atlikti vidaus auditą ir nustatyti problemas, susijusias su vidaus kontrolės sistemos funkcionavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
7.2.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir kita);
7.2.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
7.2.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, savivaldybės biudžeto programų vykdymą;
7.2.4. materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, racionalumą ir efektyvumą;
7.2.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
7.2.6. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
7.2.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
7.2.8. organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą;
7.2.9. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Utenos rajono savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su audituojama sritimi, vykdymą;
7.3. atliekant vidaus auditus vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis, Savivaldybės admininistracijos direktoriaus patvirtinta vidaus audito metodika, Skyriaus nuostatais;
7.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rekomenduojamu klausimynu;
7.5. prieš kiekvieno vidaus audito atlikimą parengia vidaus audito programą ir pateikia tvirtinti Skyriaus vedėjui;
7.6. atlikus reikiamas procedūras, surinkus visus reikiamus įrodymus, siekiant susisteminti bei pagrįsti audito išvadas ir rekomendacijas, audito metu gautą informaciją tinkamai ir laiku registruoja darbo dokumentuose, kurie turi atitikti Skyriaus vidaus audito metodikos reikalavimus, pateikia juos Skyriaus vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu;
7.7. užtikrina audito metu paimtų audituoti ar gautų dokumentų, ataskaitų, registrų, kompiuterinių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;
7.8. siekiant apibendrinti atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl nustatytų neatitikimų ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo, veiklos tobulinimo;
7.9. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus, projektus aptaria su audituotų subjektų vadovais ir pateikia jiems vidaus audito ataskaitų projektus;
7.10. supažindina su atlikto vidaus audito ataskaita, išvadomis bei rekomendacijomis Skyriaus vedėją bei pateikia jas Savivaldybės administracijos direktoriui ar audituotų subjektų vadovams susipažinti pasirašytinai;
7.11. rengia įžanginio bei baigiamojo susitikimų protokolus;
7.12. atlikus vidaus auditą sudaro vidaus audito dokumentų bylą ir bylos vidaus apyrašą;
7.13. siekiant nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte, ar rekomendacijos įgyvendinamos ir padėtis audituotame subjekte gerėja, vykdo pažangos stebėjimą (poauditinę veiklą), vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, kaupia ir analizuoja informaciją apie rekomendacijų vykdymą, sudaro pažangos stebėjimo ataskaitas arba pažymas apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
7.14. užtikrina tiesiogiai adresuotos ar nukreiptos (raštiškos, kompiuterinėse laikmenose ir pan.) korespondencijos, pavedimų ar kitų dokumentų savalaikį įvykdymą;
7.15. konsultuoja audituojamųjų subjektų vadovus vidaus kontrolės klausimais, siekiant padėti tobulinti bei stiprinti vidaus kontrolę, rizikos veiksnių valdymą;
7.16. tvarko Skyriaus vidaus audito dokumentus bei kitus dokumentus iki jų perdavimo į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka, parengia šiuos dokumentus bei iš jų suformuotas bylas archyviniam saugojimui;
7.17. audito metu nustačius teisėsaugos institucijų nagrinėtinus pažeidimus nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją raštu;
7.18. laikosi tarnybinės etikos, išlieka objektyvus ir nešališkas, susilaiko nuo išankstinio vertinimo, vidaus audito metu nustatytų faktų bei gautos informacijos neatskleidžia ne audituojamojo subjekto darbuotojams;
7.19. nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių vidaus audito bei Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos sritis, pasikeitimus, papildymus, nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes ir gebėjimus;
7.20. dalyvauja planuojant Skyriaus veiklą, sudarant strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, rengiant metinę veiklos ataskaitą, taip pat atlieka kitas įstatymų, poįstatyminių teisės aktų nustatytas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.


 METINĖS UŽDUOTYS

1. Atlikti skyriaus vedėjo pavedimais pavestus vidaus auditus laikantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos skyriaus vidaus audito metodikos.
2. Peržiūrėti audituotų subjektų parengtuose vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planuose numatytų 2020 metais įgyvendinti rekomendacijų įgyvendinimą ir sudaryti pažangos stebėjimo pažymas, jas pateikti skyriaus vedėjui susipažinti.
3. Pateikti ne mažiau kaip 1 pasiūlymą dėl skyriaus vidaus audito metodikos pakeitimo.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041