school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Pareigos:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 7, 737 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64043
Mobilusis telefonas:
+370 682 15280
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą ir vidaus auditoriaus kvalifikaciją;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, strateginį planavimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, darbo santykius, viešuosius pirkimus, vidaus auditą ir vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, vidaus audito metodiką, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus darbą, gebėti dirbti komandoje, greitai priimti optimalius sprendimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis), mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose nurodytus uždavinius, funkcijas, kontroliuoja Skyriaus darbuotojų funkcijų atlikimą;
7.2. rengia Skyriaus Vidaus audito metodiką, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia šiuos dokumentus tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
7.3. atlieka pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytą tvarką duomenų analizę vidaus audito poreikiui nustatyti;
7.4. sudaro ir tvirtina Skyriaus strateginius ir metinius veiklos planus bei suderina juos su savivaldybės administracijos direktoriumi;
7.5. iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos parengia ateinančių metų Skyriaus veiklos plano projektą, pateikia jį savivaldybės kontrolieriui (kontrolės ir audito tarnybai) tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais. Skyriaus veiklos plano projektą, kai su juo susipažįsta savivaldybės kontrolierius (kontrolės ir audito tarnyba), iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos teikia valstybės kontrolei. Skyriaus ateinančių metų veiklos planą suderina su savivaldybės administracijos direktoriumi iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos;
7.6. pagal Skyriaus veiklos planą organizuoja savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybei pavaldžių ar jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, esant būtinumui – atlieka auditus;
7.7. tvirtina vidaus audito programas;
7.8. derina specialistų parengtus testus, klausimynus, anketas bei kitus dokumentus;
7.9. prižiūri, kaip Skyriaus darbuotojai atlieka vidaus auditą ir vertina jų parengtų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, priima iš vidaus auditą atlikusio darbuotojo vidaus audito ataskaitos projektą ir darbo dokumentus, patikrina, ar darbo dokumentai tinkamai pagrindžia vidaus audito ataskaitos projekte išdėstytus faktus, išvadas, rekomendacijas, įvertina, ar buvo atliktos visos reikiamos vidaus audito procedūros, ar surinkti visi reikiami įrodymai vidaus audito išvadoms pagrįsti;
7.10. nedelsiant informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus;
7.11. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimą su audituoto subjekto vadovu, pateikia atlikto vidaus audito ataskaitas savivaldybės administracijos direktoriui bei audituotų subjektų vadovams, organizuoja vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito). Derina audituojamųjų subjektų ar viešojo juridinio asmens vadovų parengtus rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitose, įgyvendinimo priemonių planus;
7.12. perduoda teisėsaugos institucijoms vidaus audito dokumentus, jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai nagrinėtini šių teisėsaugos institucijų;
7.13. Finansų ministro nustatyta tvarka rengia informaciją apie Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą ir teikia ją savivaldybės administracijos direktoriui;
7.14. rengia informaciją ir teikia ją Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nustatyta tvarka;
7.15. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais;
7.16. organizuoja korupcijos rizikos valdymo vertinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rekomenduojamu klausimynu;
7.17. leidžia įsakymus savo kompetencijos klausimais, tikrina kaip jie vykdomi;
7.18. teikia atliktų vidaus auditų ataskaitas savivaldybės tarybai, jos kontrolės komitetui, merui ir savivaldybės kontrolieriui jų prašymu;
7.19. pataria savivaldybės administracijos, jos padalinių, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;
7.20. keičiasi informacija su kitais įstaigos audito ir vidaus audito vykdytojais;
7.21. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
7.22. vertina Skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
7.23. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal savo kompetenciją;
7.24. esant reikalui, sprendžia dėl metiniame Skyriaus veiklos plane nenumatyto vidaus audito atlikimo, pavedimą tokiu atveju raštu suderina su savivaldybės administracijos direktoriumi;
7.25. prireikus dalyvauja stebėtojo teisėmis savivaldybės administracijoje organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose.
7.26. atlieka kitas įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.


 METINĖS UŽDUOTYS 

1. Parengti skyriaus 2019 metų veiklos ataskaitą.
2. Parengti skyriaus nuostatų ir vidaus audito metodikos pakeitimus, pateikti administracijos direktoriui tvirtinti.
3. Organizuoti ir koordinuoti skyriaus 2020 metų veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimą.
4. Parengti skyriaus 2021 metų veiklos plano projektą ir suderinti su administracijos direktoriumi.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041