school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Buhalterinės apskaitos skyrius

Pareigos:
buhalterė
Adresas:
Utenio a. 4, 219 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43543
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.

II.PASKIRTIS

2. Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos, Daugailių, Saldutiškio, Kuktiškių, Tauragnų seniūnijų apskaitos tvarkymas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje.

IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1.turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir ekonomisto ar buhalterio kvalifikaciją;
4.2. turėti buhalterinės apskaitos tvarkymo darbo patirties;
4.3.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.5.mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.6.mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1 teikia lėšų poreikį seniūnijų veiklos programoms vykdyti (sąmatų projektus su papildomais paskaičiavimais) „FinNet" sistemoje ir naudojant dokumentų valdymo sistemą pateikia Finansų skyriui;
5.2. patvirtinus Utenos rajono savivaldybės biudžetą, sudaro biudžeto lėšų, skirtų seniūnijų veiklos programoms vykdyti, programų sąmatas, išlaidas paskirstant pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius „FinNet" sistemoje ir per dokumentų valdymo sistemą pateikia Finansų skyriui;
5.3. vykdo finansavimo sumų, gautinų ir mokėtinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų, specialiųjų programų ir kitų lėšų apskaitą pagal finansavimo šaltinius, programas, priemones, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, finansų valdymo apskaitos sistemoje „FVAS";
5.4. tvarko seniūnijų darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
5.5. rengia mokėjimo paraiškas lėšoms gauti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto;
5.6. Finansų skyriui patvirtinus paraiškas lėšoms gauti, formuoja mokėjimo pavedimus atsiskaitymui su tiekėjais už suteiktas paslaugas, įsigytas prekes ir atliktus darbus;
5.7. nuolat vykdo skirtų asignavimų naudojimo kontrolę pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;
5.8. sudaro ir pateikia per dokumentų valdymo sistemą Finansų skyriui ataskaitas už ataskaitinį laikotarpį:
5.8.1. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo (forma Nr. 2), duomenis sukeliant į „FinNet" sistemą pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 12 d.;
5.8.2. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (forma Nr. 4), duomenis sukeliant į „FinNet" sistemą pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 15 d.;
5.9. rengia seniūnų įsakymų projektus, susijusius buhalterinės apskaitos ir asignavimų perskirstymo klausimais;
5.10. užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų laiku ir tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose;
5.11. tvarko atsargų apskaitą, vadovaudamasis Utenos rajono savivaldybės administracijos apskaitos vadovu;
5.12. vykdo išankstinę finansų kontrolę Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;
5.13. tvarko numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą;
5.14. saugo apskaitos dokumentus, pagal teisės aktų reikalavimus įformina bylas ir perduoda jas saugoti archyvui;
5.15. kontroliuoja susidariusias mokėtinas gautinas sumas, analizuoja jų susidarymo priežastis, apie tai informuoja seniūnus ir Skyriaus vedėją;
5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041