school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Buhalterinės apskaitos skyrius

Pareigos:
buhalterė
Adresas:
Utenio a. 4-224 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43523
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.

II. PASKIRTIS

2. Savivaldybės ir valstybės turto: ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo, biologinio, atsargų, finansinio turto, apskaitomo savivaldybės administracijoje, valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti pagal investicijų projektus - apskaitos tvarkymas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (aukštesnįjį, spec. vidurinį) finansinį arba ekonominį išsilavinimą;
4.2. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus vietos savivaldos, buhalterinės apskaitos, savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo bei kitose su atliekamomis funkcijomis susijusiose srityse, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
4.4. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, finansų valdymo apskaitos informacine sistema „FVAS", teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko savivaldybės ir valstybės turto apskaitomo savivaldybės administracijoje: ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo, biologinio, finansinio turto, atsargų apskaitą vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Savivaldybės administracijos apskaitos vadovu;
5.2. laiku įrašo į apskaitos registrus visas įvykdytas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, apskaitomo savivaldybės administracijoje, judėjimu;
5.3. rengia savivaldybės administracijoje apskaitomo savivaldybės ir valstybės turto ataskaitas ir teikia padaliniui, atsakingam už turto valdymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
5.4. rengia investicijų ketvirtines, pusmečio, metines ataskaitas ir teikia jas Finansų skyriaus atsakingam specialistui;
5.5. pildo turto judėjimo ataskaitas tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniams parengti ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už finansinių ataskaitų rinkinių parengimą;
5.6. parengtus turto judėjimo ataskaitų duomenis, metinių finansinių ataskaitų rinkiniui parengti, ir turto gauto pagal panaudą duomenis pateikia į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS;
5.7. teikia duomenis aiškinamojo rašto priedams prie metinio finansinio ataskaitų rinkinio parengti;
5.8. tvarko priimto saugoti turto, pagal panaudos sutartis gauto ir atiduoto naudoti turto apskaitą (pagal turto savininkus, saugojimo vietas ir rūšis), išnuomoto ir išsinuomoto turto, teisės aktų nustatyta tvarka;
5.9. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikęs ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;
5.10. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y. jei buvo pateikti ne visi dokumentai susiję su ūkine operacija pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - buhalterinė pažyma. Atlikęs ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;
5.11. atliekant turto metinę inventorizaciją, gavus įstaigų ar kitų subjektų, kuriems perduotas valstybės ar savivaldybės turtas valdyti panaudos ar nuomos teisėmis, atliktos valstybės ar savivaldybės turto inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, sutikrina šių subjektų inventorizuotus turto likučius su įtrauktais į administracijos apskaitą valstybės ar savivaldybės turto likučiais pagal panaudos davėjo (savivaldybės) suteiktus inventoriaus numerius;
5.12. konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
5.13. bendrauja ir bendradarbiauja su savivaldybės administracijos skyriais turto apskaitos, atskaitomybės ir kitais klausimais;
5.14. vykdo kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041