school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Buhalterinės apskaitos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4-223 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64055
Mobilusis telefonas:
+370 698 59211
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS

4. Utenos rajono savivaldybės administracijai skirtų asignavimų ir pajamų apskaitos tvarkymas - finansavimo sumų, įsipareigojimų, surenkamų pajamų ir patirtų sąnaudų bei savivaldybės administracijos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo ir apskaitos funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžeto apskaitos ar finansų valdymo srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis, buhalterinės apskaitos programomis „Stekas", „FinNet", „FVAS");

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.2. tvarko finansavimo sumų, įsipareigojimų, surenkamų pajamų ir patirtų sąnaudų apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Savivaldybės administracijos apskaitos vadovu;
7.3. rengia ir tikslina (nusprendus buhalterinėje apskaitoje naudoti naujas sąskaitas) buhalterinės apskaitos sąskaitų planą;
7.4. užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų laiku ir tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose;
7.5. rengias Savivaldybės administracijos tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikia juos savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
7.6. parengtus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis perkelia į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS;
7.7. kiekvieną mėnesį rengia ir teikia Finansų skyriui Gautinų ir mokėtinų sumų ataskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. tvarko valiutinių operacijų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. nuolat seka buhalterinės apskaitos informacinės sistemos „FVAS" visų modulių veikimą, sutrikus veikimui, informuoja UAB „Alma Business Solution" konsultuoja skyriaus darbuotojus darbo su informacine sistema klausimais;
7.10. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t.y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;
7.11. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t.y. jei buvo pateikti ne visi dokumentai susiję su ūkine operacija pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - buhalterinė pažyma. Atlikus ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;
7.12. pagal savo kompetenciją konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus buhalterinės apskaitos klausimais;
7.13. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui „Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą" forma Nr. 2 (ketvirtinė, metinė) pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;
7.14. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
7.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS 
1. užduotis: Parengti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius ketvirčiui pasibaigus per 50 d. ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį ketvirčiui pasibaigus per 60 dienų, ir pateikti padalinio vadovui.
2. užduotis: Vadovaujantis teisės aktais, laiku pateikti tarpusavio operacijų informaciją derinimui, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, ir metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis, Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS.
3. užduotis: Pasikeitus teisės aktams, per 10 dienų pakeisti (papildyti) Utenos rajono savivaldybės administracijos sąskaitų planą.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041