school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Buhalterinės apskaitos skyrius

Pareigos:
Skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4-222 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63893
Mobilusis telefonas:
+370 612 46235
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį biudžeto, ekonomikos ar finansų srityse;
6.2. žinoti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, valstybės tarnybos, buhalterinės apskaitos, ir kitose su atliekamomis funkcijomis susijusiose srityse, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo skyriaus darbą, sutelkti darbuotojus komandiniam darbui;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, greitai priimti sprendimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis, buhalterinės apskaitos programomis „Stekas", „FinNet", „FVAS").

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus darbą pagal skyriaus nuostatus, jam vadovauja, paskirsto darbus pavaldiems specialistams, kontroliuoja jų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai. Rengia ir teikia tvirtinti skyriaus nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, laiku inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;
7.2. organizuoja savivaldybės administracijos ir Utenos miesto seniūnijos buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis šiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos;
7.3. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
7.4. teikia administracijos direktoriui ir Utenos miesto seniūnui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo bei lėšų panaudojimo efektyvumo didinimo klausimais;
7.5. vykdo išankstinę finansų kontrolę, bei sutarčių įsipareigojimų vykdymo priežiūros einamąją finansų kontrolę administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka, pagal savo kompetenciją;
7.6. rengia biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ketvirčio ir metines atskaitomybes teisės aktų nustatyta tvarka, teikia savivaldybės administracijos finansų skyriaus specialistui, priimančiam finansuojamų įstaigų ataskaitas;
7.7. inicijuoja darbo grupių sudarymą teisės aktuose numatytoms tvarkoms, susijusioms su buhalterine apskaita, parengti, taip pat pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
7.8. užtikrina savivaldybės administracijai ir Utenos miesto seniūnijai skirtų asignavimų naudojimą pagal paskirtį;
7.9. užtikrina savivaldybės administracijoje įsteigtų tikslinių fondų lėšų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.10. organizuoja savivaldybės administracijos ir Utenos miesto seniūnijos turto apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.11. kontroliuoja, kad darbo užmokesčio apskaičiavimas ir išmokėjimas būtų vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus;
7.12. kontroliuoja socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio pervedimą į biudžetą;
7.13. kontroliuoja skolas bei įsiskolinimus ir organizuoja skolų išieškojimą;
7.14. konsultuoja savivaldybės administracijos ir Utenos misto seniūnijos darbuotojus pirminių apskaitos dokumentų parengimo ir kitais su buhalterine apskaita susijusiais klausimais;
7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo skyriaus kompetencijos klausimais;
7.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus buhalterinės apskaitos klausimais (tvarkas, taisykles, susijusias su įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymu, efektyviu lėšų panaudojimu), užtikrina jų įgyvendinimą;
7.17. kontroliuoja ir atsako už šalpos išmokų, išmokų vaikams, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, laidojimo pašalpoms administruoti skirtų lėšų panaudojimą, teisės aktų nustatyta tvarka;
7.18. vizuoja skyriuje parengtų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, taip pat ataskaitų, raštų, informacijų, teikiamų pasirašyti merui, administracijos direktoriui, projektus;
7.19. vizuoja kitų savivaldybės administracijos padalinių specialistų parengtus savivaldybės institucijų sprendimų projektus, susijusius su savivaldybės administracijai skirtų lėšų panaudojimu;
7.20. rengia biudžeto atskaitomybės ir finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamuosius raštus;
7.21. rengia programų sąmatų projektus pagal programas, priemones, biudžeto išlaidų valstybinę ir ekonominę klasifikaciją. Patvirtinus savivaldybės biudžetą rengia programų sąmatas ir esant poreikiui jas tikslinti;
7.22. Analizuoja programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenis ir informaciją teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.23. vykdo kitus su savivaldybe ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS 

1. Organizuoti ir kontroliuoti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ketvirčiui pasibaigus per 50 dienų ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą, ketvirčiui pasibaigus, per 60 dienų.

2. Parengus 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį iki 2020 m. gegužės 31 d. parengti ir pateikti administracijos direktoriui finansinių ataskaitų (pinigų srautų, finansinės būklės, finansavimo sumų, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių) analizę.

3. Pasikeitus teisės aktams pakeisti (papildyti) apskaitos vadovą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041