school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Apskaitos skyrius

Pozicija:
Vyriausiasis specialistas
Adresas:
Utenio a. 4-224 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43523
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį ekonomikos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, finansinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais reglamentuojančius dokumentų tvarkymą, finansinę apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

1.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;

1.4. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, finansų valdymo apskaitos informacine sistema „FVAS”, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tvarko ir analizuoja Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) patikėjimo teise valdomo, valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto apskaitą: ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo, biologinio, finansinio turto, atsargų apskaitą vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Savivaldybės administracijos apskaitos vadovu;

2.2. laiku įrašo į apskaitos registrus visas įvykdytas ūkines operacijas, susijusius su turto apskaitomo Savivaldybės administracijoje, judėjimu;

2.3. rengia Savivaldybės administracijoje apskaitomo Savivaldybės ir valstybės turto ataskaitas ir teikia padaliniui, atsakingam už turto valdymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

2.4. rengia investicijų ketvirtines, pusmečio, metines ataskaitas ir teikia padaliniui, atsakingam už finansų valdymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

2.5. pildo turto judėjimo ataskaitas tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniams parengti ir pateikia Skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už finansinių ataskaitų rinkinių parengimą;

2.6. parengtus turto judėjimo ataskaitų duomenis, metinių finansinių ataskaitų rinkiniui parengti, ir turto gauto pagal panaudą duomenis pateikia į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS;

2.7. teikia duomenis aiškinamojo rašto priedams prie metinio finansinio ataskaitų rinkinio parengti;

2.8. tvarko priimto saugoti turto, pagal panaudos sutartis gauto ir atiduoto naudoti turto apskaitą (pagal turto savininkus, saugojimo vietas ir rūšis), išnuomoto ir išsinuomoto turto, teisės aktų nustatyta tvarka;

2.9. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikęs ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;

2.10. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y. jei buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su ūkine operacija, pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - pažyma. Atlikęs ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;

2.11. skaičiuoja turto nusidėvėjimą ir jo likutinę vertę;

2.12. atliekant turto metinę inventorizaciją, gavus įstaigų ar kitų subjektų, kuriems perduotas valstybės ar savivaldybės turtas valdyti panaudos ar nuomos teisėmis, atliktos valstybės ar savivaldybės turto inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, sutikrina šių subjektų inventorizuotus turto likučius su įtrauktais į administracijos apskaitą valstybės ar savivaldybės turto likučiais pagal panaudos davėjo (Savivaldybės) suteiktus inventoriaus numerius;

2.13. vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, dalyvauja inventorizacijų ir patikrinimų komisijose, rengia inventorizacijos aprašus;

2.14. tvarko numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą;

2.15. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;

2.16. bendrauja ir bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais turto apskaitos, atskaitomybės ir kitais klausimais;

2.17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041