school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Apskaitos skyrius

Pozicija:
Vyresnysis specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 219 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43543
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

1.2. turėti darbo patirties finansinės apskaitos srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir finansinę apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, apskaitos programomis „STEKAS - ALGA“, „FinNet“, finansų valdymo apskaitos sistema „FVAS”, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. teikia lėšų poreikį Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos seniūnijų (Užpalių, Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Utenos miesto) veiklos programoms vykdyti (sąmatų projektus su papildomais paskaičiavimais) „FinNet“ sistemoje ir naudojant dokumentų valdymo sistemą pateikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

2.2. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro biudžeto lėšų, skirtų savivaldybės administracijos seniūnijų (Užpalių, Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Utenos miesto) veiklos programoms vykdyti, programų sąmatas, išlaidas paskirstant pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius „FinNet“ sistemoje ir naudojant dokumentų valdymo sistemą pateikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

2.3. vykdo finansavimo sumų, gautinų ir mokėtinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų, specialiųjų programų ir kitų lėšų apskaitą pagal finansavimo šaltinius, programas, priemones, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, finansų valdymo apskaitos sistemoje „FVAS”;

2.4. tvarko Savivaldybės administracijos seniūnijų (Užpalių, Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Utenos miesto) darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

2.5. rengia mokėjimo paraiškas lėšoms gauti iš Savivaldybės biudžeto;

2.6. Savivaldybės administracijos Finansų skyriui patvirtinus paraiškas lėšoms gauti, formuoja mokėjimo pavedimus atsiskaitymui su tiekėjais už suteiktas paslaugas, įsigytas prekes ir atliktus darbus;

2.7. nuolat vykdo skirtų asignavimų naudojimo kontrolę pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

2.8. sudaro ir pateikia ataskaitas už ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės administracijos Finansų skyriui naudojant dokumentų valdymo sistemą:

2.8.1. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo (forma Nr. 2) duomenis sukeliant į „FinNet“ sistemą pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 12 d.;

2.8.2. mokėtinų sumų ataskaitą (forma Nr. 4), duomenis sukeliant į „FinNet“ sistemą pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 15 d.;

2.9. rengia savivaldybės administracijos seniūnų (Užpalių, Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Utenos miesto) įsakymų projektus, susijusius su apskaitos ir asignavimų perskirstymo klausimais;

2.10. pagal savo kompetenciją administruoja lėšas, skirtas užimtumo didinimo programai;

2.11. užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų laiku ir tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose;

2.12. tvarko atsargų apskaitą, vadovaudamasis Utenos rajono savivaldybės administracijos apskaitos vadovu;

2.13. vykdo išankstinę finansų kontrolę, Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;

2.14. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikęs ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;

2.15. tvarko numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą;

2.16. saugo apskaitos dokumentus, pagal teisės aktų reikalavimus įformina bylas ir perduoda jas saugoti archyvui;

2.17. kontroliuoja susidariusias mokėtinas gautinas sumas, analizuoja jų susidarymo priežastis, apie tai informuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus (Užpalių, Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Utenos miesto) ir Skyriaus vedėją;

2.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su apskaitos tvarkymu.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041