school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Apskaitos skyrius

Pozicija:
Vyresnysis specialistas
Adresas:
Utenio a. 4-223kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43521
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

1.2. turėti darbo patirties finansinės apskaitos srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir finansinę apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.5. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, „STEKAS - ALGA” programa, finansų valdymo apskaitos sistema „FVAS”, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis);

1.7. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tvarko Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos ir Savivaldybės administracijos miesto seniūnijos darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2. į apskaitos registrus laiku įrašo visas įvykdytas ūkines operacijas;

2.3. nustatyta tvarka ir terminais teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį;

2.4. nustatyta tvarka ir terminais teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, pranešimus dėl pašalpos skyrimo, pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansines ataskaitas;

2.5. nustatyta tvarka ir terminais teikia Lietuvos statistikos departamentui darbo apmokėjimo ataskaitas;

2.6. rengia Savivaldybės administracijos ir jos filialų – seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gyventojų pajamų mokesčio suvestines deklaracijas ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;

2.7. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;

2.8. rengia Savivaldybės administracijos darbuotojams pažymas apie priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį;

2.9. vykdo programinio finansavimo (kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, sveikatos, aplinkos apsaugos) lėšų panaudojimo bei atskaitomybės kontrolę;

2.10. rengia Savivaldybės administracijos asignavimų valdytojų: Savivaldybės administracijos, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus suvestines ataskaitas savivaldybės administracijos žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkiniui parengti, ir teikia Skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;

2.11. tvarko atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis už jiems išmokėtą avansą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.12. tvarko, išmokoms vaikams ir tikslinėms kompensacijoms administruoti skirtų lėšų apskaitą pagal atskiras rūšis ir teikia atskaitomybę teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

2.13. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintomis formomis, sudaro asignavimų skirtų darbo užmokesčiui paskaičiavimus, pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas;

2.14. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;

2.15. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y. jei buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su ūkine operacija, pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - pažyma; Atlikus ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;

2.16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041