school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Apskaitos skyrius

Pozicija:
Vyriausiasis specialistas
Adresas:
Utenio a. 4 - 228 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43526
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį ekonomikos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, finansinę apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir finansinę apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

1.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.4. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, finansų valdymo apskaitos sistema „FVAS”, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis);

1.6. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tvarko Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos, „Kitų lėšų” (iš jų tikslinių kompensacijų, išmokų vaikui, būsto pritaikymo neįgaliesiems ir kitų lėšų) Europos Sąjungos paramos lėšų, paramos lėšų, gautų pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, finansavimo sumų, įsipareigojimų, pajamų ir patirtų sąnaudų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2. užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų laiku ir tinkamai užfiksuotos apskaitos registruose;

2.3. rengia „Kitų lėšų” atskaitomybę ir sutartyse numatytais terminais teikia lėšų davėjams;

2.4. rengia „Kitų lėšų” išlaidų sąmatas ir teikia jas tvirtinti administracijos direktoriui;

2.5. tvarko vietinių rinkliavų analitinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.6. rengia ataskaitą apie gautą ir panaudotą paramą - labdarą ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;

2.7. rengia ataskaitas (apskaitos dalį) apie Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų panaudojimą ir kontroliuoja, kad būtų laiku pateiktos atitinkamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

2.8. vykdo reprezentacinių išlaidų panaudojimo kontrolę;

2.9. vykdo investicijų, apskaitomų nuosavybės metodu, apskaitą (pagal apskaitos skyriaus darbuotojo, atsakingo už turto apskaitą, ir Uždarųjų akcinių bendrovių bei Viešųjų įstaigų atsakingų darbuotojų pateiktus duomenis);

2.10. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;

2.11. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y. jei buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su ūkine operacija, pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - pažyma ir pasirašo. Atlikus ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;

2.12. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;

2.13. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos apskaitą;

2.14. vykdo pajamų, gautų už viešame aukcione parduotą turtą, apskaitą;

2.15. teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui finansinių ataskaitų rinkinius (suformuojant failus ir įkeliant į dokumentų valdymo sistemą „Kontora“);

2.16. vykdo kitus apskaitos skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041