school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Pareigos:
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Adresas:
Utenio a. 4, Utena, 116 kab.
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64057
Mobilusis telefonas:
+370 676 15978
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 PASKIRTIS.
Užtikrinti Utenos rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) (toliau – Vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinavimą.
VEIKLOS SRITIS.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimo - funkcijas.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą.
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office” programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir/ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
2. informuoja vietos bendruomenę apie Vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas Savivaldybėje;
3. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus/informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
4. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
5. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;
6. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis koordinuojančiomis Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia Koordinuotai teikiamas paslaugas, specialistais, kuriems pavesta atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
7. inicijuoja ir kartu su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis ir organizacijomis rengia Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros planą, buria specialistų grupę, teikiančią socialinės paramos ir sveikatos priežiūros paslaugas;
8
. vykdo Koordinuotai teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėseną, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministru ir Sveikatos apsaugos ministru nustatytais Koordinuotai teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos rodikliais ir tvarkos aprašu;
9. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
10. organizuoja Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
11. atlieka Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
12. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.METINĖS UŽDUOTYS

1. Per I-ąjį ketvirtį peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių organizavimą Utenos rajono savivaldybėje, pakeitimų projektus pateikti administracijos direktoriui.
2. Per II-ąjį ketvirtį parengti Bendro darbo su šeima sistemą, apimančią kompleksinę pagalbą ir koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas šeimoms savivaldybėje, siekiant stiprinti šeimos gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas.
3. Per III-ąjį ketvirtį parengti ilgalaikės socialines rizikos prevencijos sistemą, apimančią kultūros, švietimo, vaikų ugdymo ir saugumo užtikrinimo, užimtumo, palankios gyvenamosios aplinkos kūrimo, socialinės paramos ir paslaugų, sveikatos sritis, tiesiogiai ar netiesiogiai darančias įtaką šeimai, siekiant kurti šeimai palankią aplinką Utenos rajono savivaldybėje.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041