school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 107 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64058
Mobilusis telefonas:
+370 616 43137
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statybas ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia dokumentus dėl žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo:
7.1.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo;
7.1.2. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo;
7.2. rengia dokumentus dėl planavimo sąlygų išdavimo teritorijų planavimo dokumentams rengti teisės aktų nustatyta tvarka:
7.2.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo;
7.2.2. rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, teikia jas tvirtinti Skyriaus vedėjo pavaduotojui (vyr. architektui) (jei planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius, teikia sąlygas derinti Skyriaus vedėjo pavaduotojui (vyr. architektui) ir tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui);
7.3. rengia planavimo darbų programas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
7.4. dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų viešinime, nagrinėja gyventojų skundus ir pasiūlymus, dalyvauja ginčų sprendimuose, siekiant surasti abiem pusėms tinkamiausią sprendimą;
7.5. perduoda informaciją apie išduotas planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6. tikrina Utenos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijai (toliau – Komisija) pateiktus derinti teritorijų planavimo dokumentus, jų sudėtį bei atitikimą galiojantiems teisės aktams;
7.7. atlieka Komisijos sekretoriaus pareigas, užtikrina nepertraukiamą Komisijos darbą Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka, kaupia ir tvarko Komisijos posėdžių protokolus bei visą su Komisijos darbu susijusią medžiagą, informuoja Komisijos narius ir visuomenę apie šaukiamus posėdžius ir pateiktus derinti teritorijų planavimo dokumentus;
7.8. kaupia ir tvarko teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus kaimo plėtros žemėtvarkos projektus) duomenų bazę;
7.9. rengia dokumentus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo:
7.9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą miesto ir miestelių teritorijose;
7.9.2. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo miesto ir miestelių teritorijose;
7.9.3. rengia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti, teikia juos tvirtinti Skyriaus vedėjo pavaduotojui (vyr. architektui);
7.9.4. tikrina pateiktus derinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, jų sudėtį bei atitikimą galiojantiems teisės aktams;
7.9.5. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo Utenos miesto ir miestelių teritorijose;
7.10. renka duomenis, kurie reikalingi Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoms rengti;
7.11. inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešųjų pirkimų procedūras, rengia paraiškas, technines specifikacijas, sutarčių projektus ir teikia juos derinti nustatyta tvarka, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
7.12. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;
7.13. rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo, kitais savo kompetencijos klausimais;
7.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;
7.16. dirba su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS) ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);
7.17. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas;
7.18. vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyr. architekto) ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Dalyvauti teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų planų) keitimo rengimo procese, kurį sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Peržiūrėti ir įvertinti kiekvieno etapo sprendinius ir teikti pritarimui planavimo organizatoriui (savivaldybės administracijos direktoriui). Parengti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, teritorijų planavimo sąlygas. Administruoti teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Bendrauti su projektų rengėjais, dalyvauti viešuose projektų svarstymuose su visuomene, nagrinėti gyventojų pateiktus pasiūlymus.

2. Nagrinėti ir vertinti gautus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (programas ir ataskaitas) ir teikti išvadas. Nagrinėti Aplinkos apsaugos agentūros pateiktus pranešimus apie planuojamos ūkinės veiklos atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo ir teikti išvadas. Konsultuotis su kitais poveikio aplinkai vertinimo subjektais - institucijomis, atsakingomis už visuomenės sveikatą, gaisrinę ir civilinę saugą ir kultūros vertybių apsaugą. Rengiant išvadas bendradarbiauti su Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus specialistais.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041