school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius

Pareigos:
vyresn. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 105 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64059
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį menų studijų srities architektūros krypties išsilavinimą (arba architekto kvalifikaciją);
6.2. turėti darbo patirties statybą leidžiančių dokumentų rengimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia dokumentus specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti:
7.1.1. nagrinėja gautas paraiškas iš fizinių ir juridinių asmenų specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, patikrina gautus dokumentus;
7.1.2. rengia specialiuosius architektūros reikalavimus, sutikrina duomenis su informacija esančia Utenos rajono savivaldybės duomenų bazėje;
7.1.3. nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus registruoja ir išduoda prašymo pateikėjui;
7.2. tikrina projektus, rengia dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti teisės aktų nustatyta tvarka:
7.2.1. nagrinėja gautus prašymus iš fizinių ir juridinių asmenų, patikrinti gautus dokumentus, projekto sudėtį bei atitiktį galiojantiems teisės aktams;
7.2.2. naudojasi informacine sistema „Infostatyba", atliekant teikiamų projektų statybą leidžiančiam dokumentui gauti tikrinimo procedūras ir su tuo susijusias funkcijas;
7.2.3. naudojantis informacine sistema „Infostatyba", atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras ir su tuo susijusias funkcijas;
7.3. priima paraiškas vandens gavybos gręžiniams įsirengti ir jas registruoti: nagrinėja ir rengia atsakymus dėl vandens gavybos gręžinio įsirengimo galimybės;
7.4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.5. nustatyta tvarka nagrinėti gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
7.6. tvirtina dokumentų kopijas, reikalingas tarnybinėms funkcijos atlikti;
7.7. vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo (vyr. architekto) ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Susisteminti ir parengti praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie išduotus statybą leidžiančius dokumentus pagal atitinkamus kriterijus ir sumokėtus valstybės rinkliavos mokesčius už statybą leidžiančius dokumentus.
2. Užtikrinti savalaikį gautų prašymų pritarti projektiniams pasiūlymams įvertinimą, atsakymų statytojams parengimą.

3. Parengti ir pateikti viešo svarstymo su visuomene metu apsvarstytų visuomenei svarbių statinių ir susirinkimo metu gautų visuomenės atstovų pasiūlymų bei kitų susirinkimo procedūrinių dokumentų paketą paskelbti savivaldybės internetiniame puslapyje.

 


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041