school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Jūs esate čia

Švietimo ir sporto skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 226 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43525
Mobilusis telefonas:
+370 614 10886
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

ŠVIETIMO IR SPORTO  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis;
1.3. mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą;
1.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
1.6. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
1.7. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
1.8. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja praktinio darbo vertintojų grupėse, atestuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus;
2.2. organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka:
2.2.1. priima prašymus iš tėvų apie pageidavimus lankyti miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes;
2.2.2. registruoja prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikia juos skyriaus vedėjui;
2.2.3. tvarko pageidaujančių lankyti miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikų ir priimtų į šias grupes vaikų duomenų bazę;
2.2.4. perduoda švietimo įstaigoms duomenis apie priimtus vaikus;
2.2.5. analizuoja vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, skaičių, prognozuoja jį 1 – 2 metams;
2.2.6. derina su Savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už Savivaldybės biudžeto sudarymą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių uždarymą ir naujų grupių steigimą, informuoja apie tai atitinkamas švietimo įstaigas;
2.2.7. informuoja ir konsultuoja įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdytinių tėvus ugdomosios aplinkos kūrimo, ugdymo priemonių parinkimo klausimais;
2.2.8. teikia pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, inicijuoja gerosios patirties sklaidą;
2.2.9. bendradarbiauja su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, metodine taryba;
2.3. koordinuoja vaikų lopšelių – darželių „Gandrelis“, „Saulutė“, „Šaltinėlis“, „Pasaka“, „Voveraitė“, „Želmenėlis“, mokyklų – vaikų darželių „Eglutė“, „Varpelis“ veiklą – stebi bendruomenių veiklą, teikia praktinę pagalbą įstaigų vadovams, mokytojams, įstaigų bendruomenėms sprendžiant iškilusias problemas, informuoja ir konsultuoja švietimo politikos klausimais;
2.4. atlieka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikimo stebėseną ir priežiūrą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo, ugdomosios aplinkos sukūrimo klausimais. Atlieka įstaigų vertinimą. Rašo tikrinimo pažymas ir aptaria tikrinimo išvadas su įstaigų vadovais ir mokytojais;
2.5. organizuoja Utenos rajono mokyklų, teikiančių ikimokyklinį ugdymą, ikimokyklinio ugdymo programų kūrimą;
2.6. vykdo mokyklinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų priežiūrą. Dalyvauja vykdant rajono mokinių pasiekimų nacionalinius ir tarptautinius tyrimus;
2.7. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.8. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus:
2.8.1. dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose (įskaitant teikiamas papildomas paslaugas) nustatymo bei atlyginimo mažinimo;
2.8.2. dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos nustatymo;
2.8.3. dėl įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
2.8.4. kitais savo kompetencijos klausimais.
2.9. užtikrina savo rengtų Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;
2.10. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
2.11. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.12. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Administruoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir analizuoti vaikų, lankančių ar pageidaujančių lankyti miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, skaičius.
2. Dalyvauti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, praktinio darbo veiklos vertinime rajono švietimo įstaigose.
3. Inicijuoti tikslinius susitikimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo, poreikių tenkinimo, finansavimo klausimais su rajono švietimo įstaigų vadovais, kitų institucijų atstovais.
4. Rengti rajono savivaldybės tarybai sprendimų projektus, nustatančius ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo organizavimo sąlygas, atlyginimo už vaikų išlaikymą lengvatų taikymą ir kt

_______________

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041